Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《熱病》

Library Resources
1 熱病:
偏枯,身偏不用而痛,言不變,志不亂,病在分腠之間,巨鍼取之,益其不足,損其有餘,乃可復也。

2 熱病:
痱之為病也,身無痛者,四肢不收;智亂不甚,其言微知,可治;甚則不能言,不可治也。病先起于陽,復入于陰者,先取其陽,後取其陰,浮而取之。

3 熱病:
熱病三日,而氣口靜、人迎躁者,取之諸陽,五十九刺,以寫其熱,而出其汗,實其陰,以補其不足者。身熱甚,陰陽皆靜者,勿刺也;其可刺者,急取之,不汗出則泄。所謂勿刺者,有死徵也。

4 熱病:
熱病七日八日,脈口動,喘而短者,急刺之,汗且自出,淺刺手大指間。

5 熱病:
熱病七日八日,脈微小,病者溲血,口中乾,一日半而死。脈代者,一日死。

6 熱病:
熱病已得汗出,而脈尚躁,喘且復熱,勿刺膚,喘甚者死。

7 熱病:
熱病七日八日,脈不躁,躁不散數,後三日中有汗,三日不汗,四日死。未曾汗者,勿腠刺之。

8 熱病:
熱病先膚痛,窒鼻充面,取之皮,以第一鍼,五十九,苛軫鼻,索皮于肺,不得,索之火,火者,心也。

9 熱病:
熱病先身澀倚而熱,煩俛,乾唇口溢,取之皮,以第一鍼,五十九;膚脹口乾,寒汗出,索脈於心,不得,索之水,水者,腎也。

10 熱病:
熱病溢乾多飲,善惊,臥不能起,取之膚肉,以第六鍼,五十九,目眥青,索肉於脾,不得,索之水,木者,肝也。

11 熱病:
熱病面青,腦痛,手足躁,取之筋間,以第四鍼於四逆;筋躄目浸,索筋於肝,不得,索之金,金者,肺也。

12 熱病:
熱病數驚,瘈瘲而狂,取之脈,以第四鍼,急寫有餘者,癲疾毛髮去,索血於心,不得,索之水,水者,腎也。

13 熱病:
熱病身重骨痛,耳聾而好瞑,取之骨,以第四鍼,五十九,刺骨;病不食,齧齒耳青,索骨於腎,不得,索之土,土者,脾也。

14 熱病:
熱病不知所痛,耳聾,不能自收,口乾,陽熱甚,陰頗有寒者,熱在髓,死不可治。

15 熱病:
熱病頭痛,顳顬目𤸪,脈痛,善衄,厥熱病也,取之以第三鍼,視有餘不足,寒熱痔。

16 熱病:
熱病,體重,腸中熱,取之以第四鍼,於其俞,及下諸趾間,索氣于胃胳得氣也。

17 熱病:
熱病挾臍急痛,胸脅滿,取之涌泉與陰陵泉,取以第四鍼,鍼嗌裏。

18 熱病:
熱病,而汗且出,及脈順可汗者,取之魚際、太淵、大都、太白。寫之則熱去,補之則汗出,汗出大甚,取內踝上橫脈以止之。

19 熱病:
熱病已得汗而脈尚躁盛,此陰脈之極也,死;其得汗而脈靜者,生。

20 熱病:
熱病者,脈尚盛躁而不得汗者,此陽脈之極也,死;脈盛躁得汗靜者,生。

21 熱病:
熱病不可刺者有九:一曰:汗不出,大顴發赤噦者死;二曰:泄而腹滿甚者死;三曰:目不明,熱不已者死;四曰:老人嬰兒熱而腹滿者死;五曰:汗不出嘔下血者死;六曰:舌本爛,熱不已者死;七曰:咳而衄,汗不出,出不至足者死;八曰:髓熱者死;九曰:熱而痙者死。腰折,瘈瘲,齒噤齘也。凡此九者,不可刺也。

22 熱病:
所謂五十九刺者,兩手外內側各三,凡十二痏。五指間各一,凡八痏,足亦如是。頭入髮一寸傍三分各三,凡六痏。更入髮三寸邊五,凡十痏。耳前後口下者各一,項中一,凡六痏。巔上一,聰會一,髮際一,廉泉一,風池二,天柱二。

23 熱病:
氣滿胸中喘息,取足太陰大趾之端,去爪甲如薤葉,寒則留之,熱則疾之,氣下乃止。

24 熱病:
心疝暴痛,取足太陰厥陰,盡刺去其血絡。

25 熱病:
喉痺舌卷,口中乾,煩心,心痛,臂內廉痛,不可及頭,取手小指次指爪甲下,去端如韭葉。

26 熱病:
目中赤痛,從內眥始,取之陰蹻。

27 熱病:
風痙身反折,先取足太陽及膕中及血絡出血,中有寒,取三里。

28 熱病:
癃,取之陰蹻及三毛上及血絡出血。

29 熱病:
男子如蠱,女子如怚,身體腰脊如解,不欲飲食,先取涌泉見血,視跗上盛者,盡見血也。

URN: ctp:huangdi-neijing/re-bing