Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《阳明脉解》

Library Resources
1 阳明脉解:
黄帝问曰:足阳明之脉,病,恶人与火,闻木音则惕然而惊,钟鼓不为动,闻木音而惊,何也,愿闻其故。歧伯对曰:阳明者胃脉也,胃者,土也,故闻木音而惊者,土恶木也。帝曰:善。其恶火,何也。歧伯曰:阳明主肉,其脉血气盛,邪客之则热,热甚则恶火。帝曰:其恶人何也。歧伯曰:阳明厥则喘而惋,惋则恶人。帝曰:或喘而死者,或喘而生者,何也。歧伯曰:厥逆连藏则死,连经则生。

2 阳明脉解:
帝曰:善。病甚则弃衣而走,登高而歌,或至不食数日,逾垣上屋,所上之处,皆非其素所能也,病反能者何也。歧伯曰:四支者,诸阳之本也,阳盛则四支实,实则能登高也。帝曰:其弃衣而走者,何也。歧伯曰:热盛于身,故弃衣欲走也。帝曰:其妄言骂詈不避亲踈而歌者,何也。歧伯曰:阳盛则使人妄言骂詈不避亲踈,而不欲食,不欲食,故妄走也。

URN: ctp:huangdi-neijing/yang-ming-mai-jie