Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《遯之》

Library Resources
1 遯之:
遯:三塗五岳,陽城太室,神明所保,獨無兵革。

2 遯之:
乾:軟弱無輔,不能自理。意在外野,心懷勞苦,雖憂無殆。

3 遯之:
坤:周成之隆,刑措無凶,太宰讚佑,君子作仁。

4 遯之:
屯:穴有孤烏,坎生蝦蟆,象出萬里,不可得捕。

5 遯之:
蒙:俱為天民,雲過吾西,伯氏嫉妬,與我無恩。

6 遯之:
需:三手六目,政多煩惑,皋陶瘖聾,亂不可從。

7 遯之:
訟:德積不輕,辭王釣耕,三媒不已,大福來成。

8 遯之:
師:堅固相親,曰篤无患,六體不易,執以安全,雨師駕西,濡我轂輪,張伯李季,各坐關門。

9 遯之:
比:方內不行,輻摧輪傷,馬楚踶甚,受子閔時。

10 遯之:
小畜:畜牝無駒,養雞不雛,群羊三歲,不生兩頭。

11 遯之:
履:老耄罷極,無取中直,懸輿致仕,得歸鄉里。

12 遯之:
泰:縮緒亂絲,手與為哭。越畝逐兔,斷其襌襦。

13 遯之:
否:海老水乾,魚鱉盡索,藁落无潤,獨有沙石。

14 遯之:
同人:入市求鹿,不見頭足,終日至夜,竟無所得。

15 遯之:
大有:築門壅戶,虎臥當道,驚我驊騮,不利出處。

16 遯之:
謙:陶朱白圭,善賈息資,公子王孫,富貴不貧。

17 遯之:
豫:王良善御,伯樂知馬,周旋步驟,行中規矩,止息有節,延命壽考。

18 遯之:
隨:堯問伊舜,聖德增益,使民不懼,安無悚惕。

19 遯之:
蠱:昭公失常,季氏悖狂,遜齊處鄆,喪其寵身。

20 遯之:
臨:昏暮不行,候待旦明,從住止後,未得相從。

21 遯之:
觀:安上宜官,一日九遷,升擢超等,牧養常山。

22 遯之:
噬嗑:去惡就凶,東西多訟,行者無功。

23 遯之:
賁:老馬垂耳,不見百里,君子弗恃,商人莫取,無與為市。

24 遯之:
剝:蝸螺生子,深目黑醜,似類其母,雖或相就,眾人莫取。

25 遯之:
復:百足俱行,相輔為強,三聖翼事,王室寵光。

26 遯之:
无妄:容民畜眾,履德有信,大人受福,童蒙憂惑,利無所得。

27 遯之:
大畜:左跌右僵,前躓觸桑,其指據石,傷其弟兄,老蚕不作,家無織帛,貴貨賤身,久留連客。

28 遯之:
頤:昏人宜明,賣食老昌,國祚東表,號稱太公。

29 遯之:
大過:敝笱在梁,魴逸不禁,漁父勞苦,藏空乾口。

30 遯之:
坎:盛中後跌,衰老復掇,盈滿減毀,疾羸肥腯,鄭昭失國,重耳與立。

31 遯之:
離:折亡破甕,使我困貧,與母生分,別離異門。

32 遯之:
咸:野有積庾,穡人駕取,不逢虎狼,暮歸其宇。

33 遯之:
恆:襁褓孩呱,冠帶成家,出門如賓,父母何憂?

34 遯之:
大壯:陳力就列,官職並廢,手不勝盆,失其寵門。

35 遯之:
晉:積雪大寒,萬物不生,陰制庶士,時本冬貧。

36 遯之:
明夷:龍鬭時門,失理傷賢,內畔生賊,自為心疾。

37 遯之:
家人:狗畏猛虎,依人為輔,三夫執戟,伏不敢趨,身安无咎。

38 遯之:
睽:南山高罡,回隤難登,道里遼遠,行者无功。憂不成凶,惡亦消去。

39 遯之:
蹇:逢時陽遂,富且尊貴。

40 遯之:
解:求我所欲,得其利福,終身不辱,盈盛之門,高屋先覆,君失邦國。

41 遯之:
損:安坐至暮,禍災不到,利詰奸妖,罪人弗赦。

42 遯之:
益:膠車駕東,與雨相逢,五楘解墮,頓輈獨宿,憂為身禍。

43 遯之:
夬:擇日高飛,遂至東齊,見孔聖師,使我和諧。

44 遯之:
姤:陳媯敬仲,兆興齊姜,乃適營丘,八世大昌。

45 遯之:
萃:缺埒无墠,難從東西,毀破我盆,泛棄酒食。

46 遯之:
升:中夜狗吠,盜在廬外,神光祐助,消散解去。

47 遯之:
困:雷車不藏,隱隱西行,霖雨三旬,流為河江,使國憂凶。

48 遯之:
井:老河虛空,舊井無魚,利得不饒,避患東鄰,禍入我門,使我悔存。

49 遯之:
革:福德之士,歡悅日喜,夷吾相國,三歸為臣,賞流子孫。

50 遯之:
鼎:清人高子,久屯外野,逍遙不歸,思我慈母。

51 遯之:
震:驄𩦞黑𩭳,東歸高鄉,白虎推輪,蒼龍把衡,朱雀導引,虛烏載遊,逐扣天門,入見真君,馬安人全。

52 遯之:
艮:路多枳棘,步刺我足,不利旅客,為心作毒。

53 遯之:
漸:端坐生患,憂來入門,使我不安。

54 遯之:
歸妺:小陬之市,利不足喜,二世積仁,蒙其祖先,匪躬之言,狂悖為患。

55 遯之:
豐:登高望時,見樂无憂,求利南國,與寶相得。

56 遯之:
旅:䟽足息肩,有所忌難,金城鐵廓,以銅為關,藩屏自衛,安上無患。

57 遯之:
巽:江水沱汜,思附君子,伯仲受歸,不我肯顧,姪娣悔恨。

58 遯之:
兌:牙蘖生達,陽倡於外,左手執籥,公言錫爵。

59 遯之:
渙:雲夢苑囿,萬物蕃熾。犀象玳瑁,荊人以富。

60 遯之:
節:渠戎萬里,晝夜愁苦,櫜甲戎服,雖荷不賊,鷹鸇之殘,害不能傷。

61 遯之:
中孚:鎡基逢時,稷契皋陶,貞良願得,微子解囚,市空無虎,謾誕妄語。

62 遯之:
小過:騎騅與蒼,南賈太行。逢駮猛虎,為所吞殤,葬於渭陽。

63 遯之:
既濟:出門東行,日利時良,步騎與駟,經歷宗邦,暮宿北燕,與樂相逢。

64 遯之:
未濟:酒為歡伯,除憂來樂,福善入門,與君相索,使我有得。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/dun-zhi