Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《革之》

Library Resources
1 革之:
革:馬服長股,宜行善市。蒙祐諧偶,獲金五倍。

2 革之:
乾:高原峻山,陸土少泉。草木林麓,嘉得所蓄。

3 革之:
坤:一門二關,結緝不便。峻道異路,日暮不到。

4 革之:
屯:憂禍解除,喜至慶來。坐立懽門,與樂為鄰。

5 革之:
蒙:殊類異路,心不相慕。牝牛牡猳,鰥无室家。

6 革之:
需:太王為父,王季孝友。文武聖明,仁政興起。旦隆四國,載福綏厚。

7 革之:
訟:臨河求鯉,燕婉失餌。屏氣攝息,不得鯉子。

8 革之:
師:買利求福,莫如南國。仁德所在,金玉為寶。

9 革之:
比:白虎赤憤,闚觀王庭。宮闕被甲,大小出征。天地煩憒,育不能嬰。

10 革之:
小畜:子車鍼虎,善人危殆。黃鳥悲鳴,傷國无輔。

11 革之:
履:兩目失明,日暮无光。脛足跛步,不可以行,頓於丘傍。

12 革之:
泰:羅網四張,鳥无所翔。伐征困極,飢窮不食。

13 革之:
否:伯夷叔齊,貞廉之師。以德防患,憂禍不存。

14 革之:
同人:疾貧望幸,使伯行販。開牢擇羊,多得大䍧。

15 革之:
大有:南山之陽,華葉鏘鏘。嘉樂君子,為國寵光。

16 革之:
謙:東壁餘光,數暗不明。主母嫉妬,亂我業事。

17 革之:
豫:迷行晨夜,道多湛露。瀸我袴襦,重不可涉。

18 革之:
隨:目瞤足動,喜如其願,舉家蒙寵。

19 革之:
蠱:鷹鷂欲食,雉兔困急。逃頭見尾,為害所賊。

20 革之:
臨:鼻移在項,枯葉傷生。下朽上榮,家擾不寧,失其金城。

21 革之:
觀:飛不遠去,法為罔待,祿養未富。

22 革之:
噬嗑:倒基敗宮,重舌作凶。被髮長夜,迷亂相誤,深亡吉居。

23 革之:
賁:亥午相錯,敗亂緒業,民不得作。

24 革之:
剝:野麋畏人,俱入山谷。命短不長,為虎所得,死於牙腹。

25 革之:
復:秋冬探巢,不得鵲鶵。衘指北去,愧我少姬。

26 革之:
无妄:雙鳧俱飛,欲歸稻池。經涉雚澤,為矢所射,傷我胸臆。

27 革之:
大畜:天門開闢,牢戶寥廓,桎梏解脫,拘囚縱釋。

28 革之:
頤:尼父孔丘,善釣鯉魚。羅釣一舉,得獲萬頭,富我家居。

29 革之:
大過:彭君為妖,暴龍作災。盜堯衣裳,聚跖荷兵。青禽照夜,三日夷亡。

30 革之:
坎:華言風語,亂相狂誤。終无凶事,安寧如故。

31 革之:
離:逃頸見足,身困不辱。欲隱避仇,為害所賊。

32 革之:
咸:无足斷跟,居處不安。凶惡為殘。

33 革之:
恆:三人俱行,北求大䍧。長孟病足,倩李負囊。柳下之貞,不失我糧。

34 革之:
遯:退飛見祥,傷敗毀墜。守小失大,功名不遂。

35 革之:
大壯:持心懼怒,善數搖動。不安其處,散災府藏,无有利得。

36 革之:
晉:牽尾不前,逆理失臣。惠朔以奔。

37 革之:
明夷:祿如周公,父子俱封。

38 革之:
家人:吾有八人,信允篤誠,為堯所舉。

39 革之:
睽:久陰霖雨,泥塗行潦。商人休止,市空无寶。

40 革之:
蹇:无足斷跟,居處不安,凶惡為殘。

41 革之:
解:馬蹄躓車,婦惡破家。青蠅污白,恭子離居。

42 革之:
損:噂噂所言,莫如我垣。懽樂堅固,可以長安。

43 革之:
益:懿公淺愚,不深受謀。无援失國,為狄所賊。

44 革之:
夬:騏驥綠耳,章明造父。伯夙奉獻,襄續厥緒,佐文成伯,為晉元輔。

45 革之:
姤:駕車入里,求鮮魴鯉。非其肆居,自令後市。

46 革之:
萃:求麞嘉鄉,惡地不行。道止中遷,復反其床。

47 革之:
升:仗鳩負裝,醉臥道傍。不知何公,竊我錦囊。

48 革之:
困:登崑崙,入天門,過糟丘,宿玉泉,同惠歡,見欣君。

49 革之:
井:水為火壯,患厭不起。季伯夜行,與喜相逢。

50 革之:
鼎:烏孫氏女,深目黑醜。嗜欲不同,過時无耦。

51 革之:
震:子鉏執麟,《春秋》作元。陰聖將終,尼父悲心。

52 革之:
艮:灼火泉原,釣魴山巔。魚不可得,炭不可燃。

53 革之:
漸:天馬五道,炎火久處。往來上下,非文釣已。衣衰絲麻,相隨在歌,凶惡如何。

54 革之:
歸妺:鴟鴞破斧,沖人危殆。賴旦忠德,轉禍為福,傾危復立。

55 革之:
豐:杜飛門啟,憂患大解,不為身禍。

56 革之:
旅:石門晨開,荷蕢疾貧。遁世隱居,竟不逢時。

57 革之:
巽:兔聚東廊,眾犬俱獵。圍缺不成,无所能獲。

58 革之:
兌:三羊群走,雉兔驚駭。非所畏懼,自令勞苦。

59 革之:
渙:羽翮病傷,无以為強。宋公德薄,敗於水泓。

60 革之:
節:姬姜雅叔,三人偶食。論仁義福,以安王室。

61 革之:
中孚:精誠所在,神為人輔。德教之中,彌世長久。三聖乃興,多受福祉。

62 革之:
小過:岐周海隅,獨樂不憂。可以避難,全身保才。

63 革之:
既濟:孤獨特處,莫依為輔,心勞志苦。

64 革之:
未濟:顧望登臺,意常欲逃,賈辛醜惡,妻不安夫。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/ge-zhi