Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蠱之》

Library Resources
1 蠱之:
蠱:魴生江淮,一轉為百;周流天下,無有難惡。

2 蠱之:
乾:首澤與目,載受福慶;我有好爵,與汝相迎。

3 蠱之:
坤:䡘䡘轠轠,歲莫偏蔽,寵名捐棄,君衰在位。

4 蠱之:
屯:折若蔽日,蘭屏王目。司馬無良,平子沒傷。

5 蠱之:
蒙:家在海隅,撓繞深流;王孫單行,無妄以趍。

6 蠱之:
需:執義秉德,不危不殆。延頸盤桓,安其室檀。屯耗未得,終無大恤。

7 蠱之:
訟:長舌亂家,大斧破車;陽陰不得,姬姜衰憂。

8 蠱之:
師:二人異路,東趍西步;千里之外,不相知處。

9 蠱之:
比:視暗不見,雲蔽日光;不見子都,鄭人心傷。

10 蠱之:
小畜:初憂後喜,與福為市;八佾列陳,飲御嘉友。

11 蠱之:
履:童妾獨宿,長女未室;利無所得。

12 蠱之:
泰:玄黃四塞,陰雌伏謀;呼我墻屋,為巫所識。

13 蠱之:
否:中復摧頹,常恐衰微;老復賴慶,五羖為相。

14 蠱之:
同人:伯氏殺羊,行悖天時;亳社夷燒,朝歌丘墟。

15 蠱之:
大有:日短夜長,祿命分張;早離父兄,免見憂傷。

16 蠱之:
謙:采唐沫鄉,期于桑中;失期不會,憂思約帶。

17 蠱之:
豫:昧視無光,夜不見明;冥抵空床,季葉逃亡。

18 蠱之:
隨:舉趾振翼,南至嘉國;見我伯姊,與惠相得。

19 蠱之:
臨:則天順時,周流其墟;與樂並居,元有咎憂。

20 蠱之:
觀:蠆室蜂戶,螫我手足;不可進取,為吾害咎。

21 蠱之:
噬嗑:公孫駕驪,載遊東齊;延陵悅產,遺季紵衣。

22 蠱之:
賁:轉作驪山,大失人心;劉季發怒,禽滅子嬰。

23 蠱之:
剝:羊腸九縈,相推稍前;止須王孫,乃能上天。

24 蠱之:
復:螮蝀充側,佞人傾惑;女謁橫行,正道壅塞。

25 蠱之:
無妄:福祿不遂,家多怪祟;麋鹿悲啼,思其大雄。

26 蠱之:
大畜:雲雷因積,大雨重疊;久不見日,使心悒悒。

27 蠱之:
頤:三河俱合,水怒踊躍;壞我王室,民困無食。

28 蠱之:
大過:旦雨夜行,早遍辟城;更相覆傾,終無所成。

29 蠱之:
坎:褒后生虵,垂老盲微;側跌哀公,酉滅黃離。

30 蠱之:
離:鴻雁南飛,隨時休息;轉逐天和,千歲不衰。

31 蠱之:
咸:後時失利,不得所欲;莫亨偕結,自逐自逐。

32 蠱之:
恆:心多恨悔,出言為怪;梟鳴室北,醜聲可惡。請謁不得。

33 蠱之:
遯:四馬過隙,時難再得;尼父孔聖,繫而不食。

34 蠱之:
大壯:陰變為陽,女化為男;治道得通,君臣相承。

35 蠱之:
晉:崑崙源口,流行不止;龍門砥柱,民不安處。母歸孩子,黃麑悅喜。

36 蠱之:
明夷:葛纍蒙棘,華不得實;讒佞亂政,使恩壅塞。

37 蠱之:
家人:公無長驅,大王駿馬;非其當所,傷折為害。

38 蠱之:
睽:大倉充盈,庶民蕃盛,年歲熟榮。

39 蠱之:
蹇:執蕡炤犧,為風所吹;火滅無光,不見玄黃。

40 蠱之:
解:鳥反故巢,歸其室家。心平意正,與叔相和。登高殞墜,失其寵貴。

41 蠱之:
損:弩弛弓藏,良犬不行;內無怨女,征夫在堂。

42 蠱之:
益:特犧孔博,日新其德;文公燎獵,姜氏受福。

43 蠱之:
夬:季秋孟冬,寒露霜降;大陰在庭,品物不生。雞犬夜鳴,家擾數驚。

44 蠱之:
姤:心多恨悔,出門見怪;有虵三足,醜聲可惡。嫫母為媒,請求不得。

45 蠱之:
萃:虎豹爭強,道閉不通;小人讙訟,貪夫受空。

46 蠱之:
升:雞方啄粟,為狐所逐;走不得食,惶懼惕息。

47 蠱之:
困:陳媯敬仲,兆興齊姜;乃適營丘,八世大昌。

48 蠱之:
井:昊天白日,照臨我國;萬民康寧,咸賴嘉福。

49 蠱之:
革:雲夢大藪,嘉有所在;虞人共職,驪駒樂喜。

50 蠱之:
鼎:獐鹿雞兔,群聚東國;俱往逐追;九齚十得。主君有喜。

51 蠱之:
震:德惠孔明,雖衰復章,保其室堂。

52 蠱之:
艮:天之所壞,不可強支;眾口嘈嘈,雖貴必危。

53 蠱之:
漸:天之奧隅,堯舜所居;可以全身,保我邦家。

54 蠱之:
歸妹:下泉苞稂,十年無王。荀伯遇時,憂念周京。

55 蠱之:
豐:江河海隅,眾利聚居;可以遨遊,卒歲無憂。

56 蠱之:
旅:南山黃竹,三身六目。出入制命,東皇宣政。主尊君安,鄭國無患。

57 蠱之:
巽:重驛置之,來除我憂;與喜俱居,同其福休。

58 蠱之:
兌:南山高崗,麟鳳室堂;含和履中,國無災殃。

59 蠱之:
渙:紫芝朱草,與仙為侶;公尸侑食,福祿來下。

60 蠱之:
節:宮成室就,進樂相舞;英俊在堂,福祿光明。

61 蠱之:
中孚:商人子孫,資無所有;貪狼逐狐,留連都市。還轅內鄉,嘉喜何咎。

62 蠱之:
小過:執贄入朝,獻其狐裘;元戎爕安,沙漠以懽。

63 蠱之:
既濟:湧泉汩汩,南流不絕;壞敗邑里,家無所處。

64 蠱之:
未濟:固陰沍寒,常冰不溫;凌人情怠,大雹為災。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/gu-zhi