Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蛊之》

Library Resources
1 蛊之:
蛊:鲂生江淮,一转为百;周流天下,无有难恶。

2 蛊之:
乾:首泽与目,载受福庆;我有好爵,与汝相迎。

3 蛊之:
坤:䡘䡘轠轠,岁莫偏蔽,宠名捐弃,君衰在位。

4 蛊之:
屯:折若蔽日,兰屏王目。司马无良,平子没伤。

5 蛊之:
蒙:家在海隅,挠绕深流;王孙单行,无妄以趍。

6 蛊之:
需:执义秉德,不危不殆。延颈盘桓,安其室檀。屯耗未得,终无大恤。

7 蛊之:
讼:长舌乱家,大斧破车;阳阴不得,姬姜衰忧。

8 蛊之:
师:二人异路,东趍西步;千里之外,不相知处。

9 蛊之:
比:视暗不见,云蔽日光;不见子都,郑人心伤。

10 蛊之:
小畜:初忧后喜,与福为市;八佾列陈,饮御嘉友。

11 蛊之:
履:童妾独宿,长女未室;利无所得。

12 蛊之:
泰:玄黄四塞,阴雌伏谋;呼我墙屋,为巫所识。

13 蛊之:
否:中复摧颓,常恐衰微;老复赖庆,五羖为相。

14 蛊之:
同人:伯氏杀羊,行悖天时;亳社夷烧,朝歌丘墟。

15 蛊之:
大有:日短夜长,禄命分张;早离父兄,免见忧伤。

16 蛊之:
谦:采唐沫乡,期于桑中;失期不会,忧思约带。

17 蛊之:
豫:昧视无光,夜不见明;冥抵空床,季叶逃亡。

18 蛊之:
随:举趾振翼,南至嘉国;见我伯姊,与惠相得。

19 蛊之:
临:则天顺时,周流其墟;与乐并居,元有咎忧。

20 蛊之:
观:虿室蜂户,螫我手足;不可进取,为吾害咎。

21 蛊之:
噬嗑:公孙驾骊,载游东齐;延陵悦产,遗季紵衣。

22 蛊之:
贲:转作骊山,大失人心;刘季发怒,禽灭子婴。

23 蛊之:
剥:羊肠九萦,相推稍前;止须王孙,乃能上天。

24 蛊之:
复:螮蝀充侧,佞人倾惑;女谒横行,正道壅塞。

25 蛊之:
无妄:福禄不遂,家多怪祟;麋鹿悲啼,思其大雄。

26 蛊之:
大畜:云雷因积,大雨重叠;久不见日,使心悒悒。

27 蛊之:
颐:三河俱合,水怒踊跃;坏我王室,民困无食。

28 蛊之:
大过:旦雨夜行,早遍辟城;更相覆倾,终无所成。

29 蛊之:
坎:褒后生虵,垂老盲微;侧跌哀公,酉灭黄离。

30 蛊之:
离:鸿雁南飞,随时休息;转逐天和,千岁不衰。

31 蛊之:
咸:后时失利,不得所欲;莫亨偕结,自逐自逐。

32 蛊之:
恒:心多恨悔,出言为怪;枭鸣室北,丑声可恶。请谒不得。

33 蛊之:
遯:四马过隙,时难再得;尼父孔圣,系而不食。

34 蛊之:
大壮:阴变为阳,女化为男;治道得通,君臣相承。

35 蛊之:
晋:昆仑源口,流行不止;龙门砥柱,民不安处。母归孩子,黄麑悦喜。

36 蛊之:
明夷:葛累蒙棘,华不得实;谗佞乱政,使恩壅塞。

37 蛊之:
家人:公无长驱,大王骏马;非其当所,伤折为害。

38 蛊之:
睽:大仓充盈,庶民蕃盛,年岁熟荣。

39 蛊之:
蹇:执蕡照牺,为风所吹;火灭无光,不见玄黄。

40 蛊之:
解:鸟反故巢,归其室家。心平意正,与叔相和。登高殒坠,失其宠贵。

41 蛊之:
损:弩弛弓藏,良犬不行;内无怨女,征夫在堂。

42 蛊之:
益:特牺孔博,日新其德;文公燎猎,姜氏受福。

43 蛊之:
夬:季秋孟冬,寒露霜降;大阴在庭,品物不生。鸡犬夜鸣,家扰数惊。

44 蛊之:
姤:心多恨悔,出门见怪;有虵三足,丑声可恶。嫫母为媒,请求不得。

45 蛊之:
萃:虎豹争强,道闭不通;小人欢讼,贪夫受空。

46 蛊之:
升:鸡方啄粟,为狐所逐;走不得食,惶惧惕息。

47 蛊之:
困:陈妫敬仲,兆兴齐姜;乃适营丘,八世大昌。

48 蛊之:
井:昊天白日,照临我国;万民康宁,咸赖嘉福。

49 蛊之:
革:云梦大薮,嘉有所在;虞人共职,骊驹乐喜。

50 蛊之:
鼎:獐鹿鸡兔,群聚东国;俱往逐追;九齚十得。主君有喜。

51 蛊之:
震:德惠孔明,虽衰复章,保其室堂。

52 蛊之:
艮:天之所坏,不可强支;众口嘈嘈,虽贵必危。

53 蛊之:
渐:天之奥隅,尧舜所居;可以全身,保我邦家。

54 蛊之:
归妹:下泉苞稂,十年无王。荀伯遇时,忧念周京。

55 蛊之:
丰:江河海隅,众利聚居;可以遨游,卒岁无忧。

56 蛊之:
旅:南山黄竹,三身六目。出入制命,东皇宣政。主尊君安,郑国无患。

57 蛊之:
巽:重驿置之,来除我忧;与喜俱居,同其福休。

58 蛊之:
兑:南山高岗,麟凤室堂;含和履中,国无灾殃。

59 蛊之:
涣:紫芝朱草,与仙为侣;公尸侑食,福禄来下。

60 蛊之:
节:宫成室就,进乐相舞;英俊在堂,福禄光明。

61 蛊之:
中孚:商人子孙,资无所有;贪狼逐狐,留连都市。还辕内乡,嘉喜何咎。

62 蛊之:
小过:执贽入朝,献其狐裘;元戎爕安,沙漠以欢。

63 蛊之:
既济:涌泉汩汩,南流不绝;坏败邑里,家无所处。

64 蛊之:
未济:固阴冱寒,常冰不温;凌人情怠,大雹为灾。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/gu-zhi