Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《解之》

Library Resources
1 解之:
解:駕行出遊,鳥鬭車前,更相捽滅。兵寇旦來,回車亟還,可以无憂。

2 解之:
乾:大都之居,无物不具。抱布貿絲,所求必得。

3 解之:
坤:膠著木連,不出牢關。家室相安。

4 解之:
屯:孟伯食長,懼其畏王。賴四蒙五,抱福歸房。

5 解之:
蒙:防輿疲駟,不任衘轡。君子服之,談何容易。

6 解之:
需:許嫁既婚,利福在身。適惠生桓,為我魯君。

7 解之:
訟:入門大喜,上堂見母。妻子俱在,兄弟饒友。

8 解之:
師:推車上山,力不能任。顛蹶蹉跌,傷我中心。

9 解之:
比:鴈飛退去,不食其雛。禽尚如此,何況人與?

10 解之:
小畜:福棄我走,利不可得。幽人利貞,終无怨慝。

11 解之:
履:夫妻反目,不能正室。翁云于南,姬言還北。並后匹嫡,二政亂國。

12 解之:
泰:陽衰伏匿,陰淫為賊。賴幸王孫,遂至喜國。

13 解之:
否:入山求玉,不見和璞。終日至暮,勞无所得。

14 解之:
同人:鳴鸞四牡,駕出行狩。合格有獲,獻公飲酒。

15 解之:
大有:覆手舉牘,易為功力。月正元日,平飲致福。

16 解之:
謙:三火高明,雨滅其光。高位疾顛,驕恣誅傷。

17 解之:
豫:褁糗荷糧,與利相逢。高飛有德,君大獲福。

18 解之:
隨:道理和得,人不相賊。君子往之,樂有利福。

19 解之:
蠱:水土相得,萬物蕃殖。膏澤優渥,君子有德。

20 解之:
臨:天孫帝子,與日月處。光榮於世,福祿繁祉。

21 解之:
觀:陪依在位,乘非其器。折足覆餗,毀傷寶玉。

22 解之:
噬嗑:鷁飛中退,舉事不遂。且守仁德,猶免失墜。

23 解之:
賁:經棘正冠,意盈不廉。桀紂迷惑,讒佞傷賢,使國亂煩。

24 解之:
剝:申酉退跌,陰慝前作。柯條花枝,復泥不白。

25 解之:
復:平正賤使,主服苦事。

26 解之:
无妄:釣魴河湄,水長无涯,振手徒歸。上下昏迷,屬公孫齊。

27 解之:
大畜:胎養萌生,始見兆形。遭逢雷電,摧角折頸。采䖟山頭,終安不傾。

28 解之:
頤:陽春枯槁,夏多水潦。霜雹俱擊,傷我禾黍,年歲困苦。

29 解之:
大過:三身六齒,痛疾不已。齲病蠹缺,墮落其宅。

30 解之:
坎:失恃无友,嘉耦出走,傫如喪狗。

31 解之:
離:寅重微民,歲樂年息。有國无咎,君子安喜。

32 解之:
咸:登几上車,駕駟南遊。合散從橫,燕秦以強。

33 解之:
恆:鳥集茂木,順柔利貞。心樂願得,感戴慈母。

34 解之:
遯:啟蟄始生,萬物美榮。祉祿未成,市賈无嬴。

35 解之:
大壯:驕胡大形,造惡作凶。无所能成,還自滅身。

36 解之:
晉:異國他土,出良駿馬。去如奔䖟,害不能傷。

37 解之:
明夷:恪敬竟職,心不作慝。君明臣忠,民賴其福。

38 解之:
家人:三女求夫,伺候山隅。不見復關,長思憂歎。

39 解之:
睽:駕福乘喜,東至嘉國。戴慶南行,離我室居。

40 解之:
蹇:四姦為殘,齊魯道難。前驅執殳,戒守无患。

41 解之:
損:下擾上煩,蠹蠱為患,歲飢无年。

42 解之:
益:雞雉失雛,常畏狐狸。黃池要盟,越國以昌。

43 解之:
夬:堅冰黃鳥,終日悲號。不見白粒,但觀蓬蒿。數驚鷙鳥。孰為我憂?

44 解之:
姤:王銑鐵頤,倉庫空虛。市賈無盈,與我為仇。

45 解之:
萃:竊名盜位,居非其家。霜隕不實,為陰所賊。

46 解之:
升:賊仁傷德,天怒不福。斬刈宗社,失其本域。

47 解之:
困:萬物初生,蟄虫振起。益壽增福,日受其喜。

48 解之:
井:和氣所在,物皆不朽。聖賢居位,國无凶咎。

49 解之:
革:麟游鳳舞,歲樂民喜。

50 解之:
鼎:行行窘步,次宿方舍。居安不懼,姬姜何憂?

51 解之:
震:水深難遊,霜寒難涉。商伯失利,旅人稽留。

52 解之:
艮:跛踦相隨,日莫牛罷。陵遲後旅,失利亡雌。

53 解之:
漸:一年九鎖,更相牽攣。案明如市,不得東西。請讞得報,日中被刑。

54 解之:
歸妺:春桃生花,季女宜家。受福多年,男為邦君。

55 解之:
豐:雷鼓東行,稼穡凋傷。大夫執政,君替其明。

56 解之:
旅:季世多憂,亂國淫遊。殃禍立至,民無以休。

57 解之:
巽:發輗溫湯,過角宿房。宜時布和,无所不通。

58 解之:
兌:水中大賈,求利食子。商人至市,空无所有。

59 解之:
渙:春草萌生,萬物敷榮。陰陽和調,國樂无憂。

60 解之:
節:左眇右盲,目視不明。下民多孽,君失其常。

61 解之:
中孚:悅以內安,不利出門。憂除禍消,公孫何尤。

62 解之:
小過:丹書之信,言不負語。易我驎驥,君子有德。

63 解之:
既濟:上政搔擾,螟䖝並起。害我嘉穀,年歲无稷。

64 解之:
未濟:干旄旌旗,執職在郊。雖有寶珠,无路致之。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/jie-zhi