Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《晉之》

Library Resources
1 晉之:
晉:銷鋒鑄耜,休牛放馬,甲兵解散,夫婦相保。

2 晉之:
乾:一衣三冠,无所加元,衣服不來,為我災患。

3 晉之:
坤:百足俱行,相輔為強,三聖翼事,王室寵光。

4 晉之:
屯:魚蛇之怪,大人憂懼,梁君好城,失其安居。

5 晉之:
蒙:少無強輔,長不見母,勞心遠思,自傷憂苦。

6 晉之:
需:前涉溽暑,解不可取,離河三里,敗我利市,老牛病馬,去之何悔?

7 晉之:
訟:君明有德,登天大祿,布政施惠,以感恩福,中子南遊,翱翔未復。

8 晉之:
師:嘵然唯諾,敬上尊客,執恭除患,禦侮致福。

9 晉之:
比:黍稷禾稻,垂秀方造,中旱不雨,傷風病藁。

10 晉之:
小畜:三嬴六罷,不能越跪,東賈失馬,往反勞苦。

11 晉之:
履:倚立相望,引衣欲莊,陰雲蔽日,暴雨祈集,降我歡會,使道不通。

12 晉之:
泰:高腳疾步,受肩善趨,日走千里,賈市有得。

13 晉之:
否:北風寒涼,雨雪益冰,憂思不樂,哀悲傷心。

14 晉之:
同人:貞鳥鳴鳩,執一无尤。寢門治理,君子悅喜。

15 晉之:
大有:蓼蕭露瀼,君子龍光。鳴鸞雍和,福祿來同。

16 晉之:
謙:南行求福,與喜相得。封受上賞,鼎足輔國。

17 晉之:
豫:桑華腐蠹,衣弊如絡。女功不成,絲布為玉。

18 晉之:
隨:左服易,右王良,心歡嘉,利從己。

19 晉之:
蠱:壽考不忘,駕騂東行。之適陳宋,南賈楚荊,得利息長,旅自多罷,畏晝喜夜。

20 晉之:
臨:羔羊皮弁,君子朝服,輔政扶德,以合萬福。

21 晉之:
觀:鸇鳩徙巢,西至平州,遭逢雷電,破我葦蘆,室家飢寒,思吾故初。

22 晉之:
噬嗑:大尾小頭,重不可搖。上弱下強,陰制其雄。

23 晉之:
賁:䟽足息肩,有所忌難,金城銅郭,以鐵為關,藩屏自衛,安止无患。

24 晉之:
剝:天命玄鳥,下生大商,造定四表,享國久長。

25 晉之:
復:賦歛重數,政為民賊,杼軸空虛,家去其室。

26 晉之:
无妄:陰陽隔塞,許嫁不荅,宛丘新臺,悔往歎息。

27 晉之:
大畜:願望登虛,意常欲逃,賈辛醜惡,妻不安夫。

28 晉之:
頤:踧行竊視,有所畏避,蔽目伏藏,以夜為利。

29 晉之:
大過:信敏恭謙,敬鬼尊神,五岳四瀆,克厭帝心,受福宜年。

30 晉之:
坎:懸懸南海,去家萬里,飛兔腰裊,一日見母,除我憂悔。

31 晉之:
離:雖污不辱,因何洗足,童子褰衣,五年平復。

32 晉之:
咸:宮城立見,衣就袂裙,恭謙自衛,終无禍尤。

33 晉之:
恆:敝笱在梁,不能得魚,望貧千里,所至空虛。

34 晉之:
遯:千里騂駒,為王服車,嘉其驪榮,君子有成。

35 晉之:
大壯:鼎足承德,嘉謀生福,為王開庭,得心所欲。

36 晉之:
明夷:右手無合,獨折左指,禹湯失佐,事功弗立。

37 晉之:
家人:憂凶憎累,患近不解,心意西東,事无成功。

38 晉之:
睽:東行食榆,困於枯株,失妻无家,志窮為憂。

39 晉之:
蹇:五經六紀,仁道所在,正月繁霜,獨不離咎。

40 晉之:
解:解緩不前,慆怠失便;二至之戎,家无禍凶,刻水象形,聞言不信。

41 晉之:
損:仁愛篤厚,不以所忿,害其所子,從我舊都,日益富有。

42 晉之:
益:缺破不成,胎卵未生,弗見兆形。

43 晉之:
夬:摧角不傷,雖折復長,秉德无騫,老賴榮光。

44 晉之:
姤:乘桴渡海,免脫厄中,雖困无咎。

45 晉之:
萃:孔鸞鴛雛,鵁鵝鵜鴣,翱翔紫淵,嘉禾之圃,君子以娛。

46 晉之:
升:眾來得願,甘露溫潤,樂易君子,不逢禍亂。

47 晉之:
困:東騎墮落,千里獨宿,高岸為谷,陽失其室。

48 晉之:
井:八才既登,以成善功,厖降庭堅,國无憂凶。

49 晉之:
革:邯鄲反言,父兄生患,竟涉憂恨,卒死不還。

50 晉之:
鼎:五銳鐵頤,倉庫空虛,賈市无盈,與利為仇。

51 晉之:
震:白鳥衘餌,鳴呼其子,施技張翅,來從其母。

52 晉之:
艮:學靈三年,聖且明神。先見善祥,嘉吉福慶,餌吉知來,告我无咎。

53 晉之:
漸:雲孽蒸起,失其道理。傷害年穀,神君之精。

54 晉之:
歸妺:春耕有息,秋入利福。獻𧲨大𤡆,以樂成功。

55 晉之:
豐:羸豕躑躅,虎入都邑。遮遏左右,國門勑至。

56 晉之:
旅:東行西維,南北善迷,逐旅失群,亡我襦衣。

57 晉之:
巽:居室之倫,夫婦和親,小人乘車,碩果失豢。

58 晉之:
兌:東方孟春,乘冰戴盆,懼危不安,終身所歡。

59 晉之:
渙:風吹塵起,十里无所,南國年傷,不可安處。

60 晉之:
節:重載傷車,婦失无夫,三十不室,獨坐空廬。

61 晉之:
中孚:敗牛羸馬,與利為市,不我嘉喜。

62 晉之:
小過:日出阜東,山蔽其明,章甫薦屨,箕子佯狂。

63 晉之:
既濟:出入門所,與道開通,𣏌梁之信,不失日中,少季渡江,來歸其邦,疾病危亡。

64 晉之:
未濟:邑兵衛師,如轉蓬時,居之危凶。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/jin-zhi