Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《臨之》

Library Resources
1 臨之:
臨:弱水之上,有西王母;生不知老,與天相保。行者危怠,利居善喜。

2 臨之:
乾:黃獹生馬,白戌為母。晉師在郊,虞公出走。

3 臨之:
坤:倉唐奉使,中山以孝;文侯悅喜,擊子徵召。

4 臨之:
屯:機關不便,不能出言;精誠不通,為人所冤。

5 臨之:
蒙:白茅醴酒,靈巫拜禱;神嗜飲食,使君壽考。

6 臨之:
需:重瞳四乳,耳聰目明;普為仁表,聖作元輔。

7 臨之:
訟:水長無船,破城壞堤;大夫從役,困于泥塗。一朝喪殞,不見少妻。

8 臨之:
師:二人俱行,各遺其囊。鴻鵠失珠,無以為明。

9 臨之:
比:隨時轉行,不失其常。咸樂厥類,身無咎殃。

10 臨之:
小畜:蔡女蕩舟,為國患憂;褒后在側,屏蔽王目。搔擾六國。

11 臨之:
履:駕龍騎虎,周遍天下;為人所使,西見王母。不憂不殆。

12 臨之:
泰:員怨之吳,畫策闔閭;鞭平服荊,除大咎殃。威震敵國,還受上卿。

13 臨之:
否:唐邑之墟,晉人之居。虞叔受福,寔沈是國,世載其樂。

14 臨之:
同人:管鮑相知,至德不離;三言相桓,齊國以安。

15 臨之:
大有:三十無室,長女獨宿;心勞未得,憂在胸臆。

16 臨之:
謙:散渙水長,風吹我鄉。火滅無光,墮敗桓公。

17 臨之:
豫:飛蜎蠕動,各有配偶;小大相保,咸得其所。

18 臨之:
隨:安樂几筵,未出王門。

19 臨之:
蠱:火生月窟,上下恩塞;觝亂我國。

20 臨之:
觀:長生無極,子孫千億;柏柱載青,堅固不傾。

21 臨之:
噬嗑:欽敬昊天,曆象星辰;宣授民時,陰陽和調。

22 臨之:
賁:三河俱合,水怒踴躍;壞我王屋,民困於食。

23 臨之:
剝:壽如松喬,與日月俱;常安康樂,不見禍憂。

24 臨之:
復:天之所予,福祿常在。不憂危殆。

25 臨之:
無妄:受讖六符,招搖空虛;雖跌無憂,保我全財。

26 臨之:
大畜:齎金買車,失道後時;勞罷為會,我心則休。

27 臨之:
頤:華首山頭,仙道所遊;利以居止,長無憂咎。

28 臨之:
大過:采唐沫鄉,要期桑中;失信不會,憂思約帶。

29 臨之:
坎:八面九口,長舌為斧;斲破瑚璉,殷商絕後。

30 臨之:
離:臨溪蟠枝,雖恐不危,樂以笑歌。

31 臨之:
咸:泱泱沸溢,水泉為害,使我無賴。

32 臨之:
恆:蝗螟為賊,傷害稼穡;愁飢於年,農夫鮮食。

33 臨之:
遯:八百諸侯,不期同時;慕西文德,興我宗族。家門雍雍。

34 臨之:
大壯:長男少女,相向笑語;來歡致福,和悅樂喜。

35 臨之:
晉:平國不君,夏氏作亂;烏號竊發,靈公殞命。

36 臨之:
明夷:春多膏澤,夏潤優渥;稼穡熟成,畝獲百斛。

37 臨之:
家人:客宿臥寒,席蓐不安;行危為害,留止得歡。

38 臨之:
睽:乘桴於海,雖懼不殆;母載其子,終焉何咎?

39 臨之:
蹇:手拙不便,不能伐檀;車無軸轅,行者苦難。

40 臨之:
解:唐虞相輔,鳥獸喜舞;民安無事,國家富有。

41 臨之:
損:秋蛇向穴,不失其節;夫人姜氏,自齊復入。

42 臨之:
益:病篤難醫,和不能治;命終斯訖,下即蒿廬。

43 臨之:
夬:青蛉如雲,城邑閑門;國君衛守,民困於患。

44 臨之:
姤:牙孽生齒,室堂啟戶;幽人利貞,鼓翼起舞。

45 臨之:
萃:鳧游江海,沒行千里;以為死亡,復見空桑。長生樂鄉。

46 臨之:
升:黃帝出遊,駕龍乘馬。東上太山,南遊齊魯;邦國咸喜。

47 臨之:
困:履危不止,與鬼相視;驚恐失氣,如騎虎尾。

48 臨之:
井:秋南春北,不失消息;涉和履中,時無隱慝。

49 臨之:
革:龍門砥柱,通利水道;百川順流,民安其居。

50 臨之:
鼎:千歲廟堂,棟橈傾僵;天厭周德,失其寵光。

51 臨之:
震:折若蔽目,不見稚叔;三足孤烏,遠離室家。

52 臨之:
艮:望叔山北,陵隔我目;不見所得,使我憂惑。

53 臨之:
漸:匏瓠之恩,一畝千室。萬國都邑,北門有福。

54 臨之:
歸妹:域域牧牧,憂禍相半;隔以巖山,室家分散。

55 臨之:
豐:騏驎騄耳,遊食萍草;逍遙石門。循山上下,不失其所。

56 臨之:
旅:天所祚昌,文以為良;篤生武王,姬受其福。

57 臨之:
巽:羊腸九縈,相推稍前;止須王孫,乃能上天。

58 臨之:
兌:貧鬼守門,日破我盆;孤牝不駒,雞不成雛。

59 臨之:
渙:飽食從容,出門上堂;不失其常,家無凶殃。

60 臨之:
節:陰淫不止,白馬為洶,皋澤之子,就高而處。

61 臨之:
中孚:執戈俱立,以備暴急;千人守門,因以益卑。終安何畏?

62 臨之:
小過:夾河為婚,水長無船;遙心失望,不見歡君。

63 臨之:
既濟:陰陽變化,各得其宜;上下順通,奏為膚功。

64 臨之:
未濟:任劣德薄,失其臣妾;田不見禽,犬無所齚。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/lin-zhi