Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《明夷之》

Library Resources
1 明夷之:
明夷:他山之儲,與璆為仇,來攻吾城,傷我肌膚,邦家騷憂。

2 明夷之:
乾:踐履寒冰,十步九尋,雖有苦痛,不為憂病。

3 明夷之:
坤:太公避紂,七十隱處,卒逢聖文,為王室輔。

4 明夷之:
屯:日月之塗,所行必到,无有患悔。

5 明夷之:
蒙:諷德訟功,美周盛隆。旦輔成周,光濟沖人。

6 明夷之:
需:童女无室,未有配合,空坐獨宿。

7 明夷之:
訟:穿鼻繫株,為虎所拘。王母祝祠,禍不成災,遂然脫來。

8 明夷之:
師:黃帝神明,八子聖聰,佚受大福,天下平康。

9 明夷之:
比:深谷為陵,衰者復興,亂傾之國,民得安息,中婦病困,遂入冥室。

10 明夷之:
小畜:道遠遼絕,路宿多悔,頑囂相聚,生我畏惡。

11 明夷之:
履:旦樹菽豆,暮成藿羹,心之所樂,志快心歡。

12 明夷之:
泰:切切之患,凶憂不成,虎不敢齚,利當我身。

13 明夷之:
否:王伯遠宿,長婦在室,異袍恃食,所求不得。

14 明夷之:
同人:寒燠失時,陽旱為災,雖耗无憂。

15 明夷之:
大有:雖窮復通,履危不凶,保其明功。

16 明夷之:
謙:狼虎所宅,不可以居,為我患憂。

17 明夷之:
豫:喋囁處耀,昧冥相傳。多言少實,語無成事。

18 明夷之:
隨:履冰蹈凌,雖困不窮。播雀登巖,卒無憂凶。

19 明夷之:
蠱:文文墨墨,憂禍相雜。南北失志,東西不得。

20 明夷之:
臨:爭訟不已,更相談訽。張季弱日,被髮北走。

21 明夷之:
觀:德積逢時,宜其美才。相明輔聖,拜受福休。長女不嫁,後為大悔。

22 明夷之:
噬嗑:江水沱汜,思附君子。伯仲爰歸,不我肯顧,姪娣恨悔。

23 明夷之:
賁:光禮春成,陳寶雞鳴。陽明失道,不能自守,消亡為咎。

24 明夷之:
剝:驚虎無患,虞為我言。賴得以安。

25 明夷之:
復:偽言妄語,轉相詿誤,不知狼處。

26 明夷之:
无妄:履悖自敵,凶憂來到,痛不能笑。

27 明夷之:
大畜:牽尾不前,逆理失臣,惠朔以奔。

28 明夷之:
頤:三狸搏鼠,遮遏前後,死於環城,不得脫走。

29 明夷之:
大過:言笑未卒,憂來暴卒。身墨丹索,檻囚裝束。

30 明夷之:
坎:陰積不已,雲作淫雨。傷害平陸,民无室屋。

31 明夷之:
離:山林麓藪,非人所處。鳥獸无禮,使我心苦。

32 明夷之:
咸:新作初陵,踰蹈難登。三駒推車,跌頓傷頤。

33 明夷之:
恆:魂微惙惙,行纊聽絕。曠然大通,復更生活。

34 明夷之:
遯:欒子作殃,伯氏誅傷。州犁奔楚,去其邑鄉。

35 明夷之:
大壯:驕胡犬形,造惡作凶。无所能成,還自滅身。

36 明夷之:
晉:陳辭達城,使安不傾。增榮益譽,以成功名。

37 明夷之:
家人:三𣏌无棗,家无積莠。使鳩求婦,頑不我許。

38 明夷之:
睽:慎禍重病,顏子為友,乃能安存。牢戶繫羊,乃能受慶。

39 明夷之:
蹇:鹿得美草,鳴呼其友。九族和穆,不憂飢乏。

40 明夷之:
解:亡玉失鹿,不知所伏。利以避危,全我生福。甘雨時降,年歲有得。

41 明夷之:
損:逢時得當,身受福慶。

42 明夷之:
益:鵠思其雄,欲隨鳳東。順理羽翼,出次須日。中留北邑,復反其室。

43 明夷之:
夬:環堵倚鉏,升升屬口。貧賤所處,心寒昨苦。

44 明夷之:
姤:孤獨特處,莫依為輔,心勞志苦。

45 明夷之:
萃:稷為堯使,西見王母。拜請百福,賜我喜子,長樂富有。

46 明夷之:
升:鳴條之郊,北奔犬胡。左衽為長,國號匈奴。王君旄頭,立尊單于。

47 明夷之:
困:絕而復通,雖達不窮。終得其願,姬姜相從。

48 明夷之:
井:陽并悖狂,拔劍自傷,為身坐殃。

49 明夷之:
革:方圓不同,剛柔異鄉。掘井得石,勞而无功。

50 明夷之:
鼎:乘風雨會,與飛鳥俱。動舉千里,見我愛母。

51 明夷之:
震:三塗五岳,陽城太室。神明所扶,獨无兵革。

52 明夷之:
艮:鴟鴞取婦,深目窈身。折腰不媚,與伯相背。

53 明夷之:
漸:轉行軌軌,行近不遠。旦夕入門,與君笑言。

54 明夷之:
歸妺:求利難國,逃去我北。復歸其城,不為吾賊。

55 明夷之:
豐:日月之途,所行必到。无凶无咎,安寧不殆。

56 明夷之:
旅:管仲遇桓,得其願歡。膠目啟牢,振冠无憂。笑戲不止,空言妄行。

57 明夷之:
巽:出入蹈踐,動順天時。俯仰有節,禍災不來。

58 明夷之:
兌:內崩傷中,上亂无恆。雖有美粟,我不得食。

59 明夷之:
渙:逐禍除患,道德神仙。遏惡萬里,福常在前,身樂以安。

60 明夷之:
節:牛驚馬走,上下渾擾。鼓音不絕,頃公奔敗。

61 明夷之:
中孚:西上九陂,往來留連。止須時日,虛與有德。

62 明夷之:
小過:虎怒捕羊,猬不能攘。

63 明夷之:
既濟:湧泉滈滈,南流不絕。卒為江海,敗壞邑里,家無所處。將帥襲戰,獲其醜虜。

64 明夷之:
未濟:桃弓葦戟,除殘去惡,敵人執服。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/ming-yi-zhi