Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《升之》

Library Resources
1 升之:
升:禹鑿龍門,通利水泉。東注滄海,民得安全。

2 升之:
乾:白鹿鳴呦,呼其老小。喜彼茂草,樂我君子。

3 升之:
坤:百里南行,雖微得明。去虞適秦,為穆國卿。

4 升之:
屯:王宜孫喜,張名益有。龍子善行,西得大壽。

5 升之:
蒙:畫龍頭頸,文章不成。所求不得,失利後時。

6 升之:
需:商子无良,相怨一方。引剛交爭,咎自以當。

7 升之:
訟:衰老困極,无齒不食。痔病痟瘵,就陰為室。

8 升之:
師:鳶生會稽,稍巨能飛。翱翔桂林,為眾鳥雄。

9 升之:
比:安平不傾,載福長生,君子以寧。

10 升之:
小畜:牛驥同槽,郭氏以亡。國破為墟,君奔走逃。

11 升之:
履:日中明德,盛興兩國。仁聖會遇,君受其福,臣多榮祿。

12 升之:
泰:公劉之居,太王所業。可以長生,拜受福爵。

13 升之:
否:時凋歲霜,君子疾病。宗女无辜,鄭受其殃。

14 升之:
同人:濟河踰阨,脫母怵惕。四叔為衛,使惠不廢。

15 升之:
大有:缺破不完,殘瘵側偏。公孫幽遏,跛踦後門。

16 升之:
謙:延頸遠望,昧為目病。不見叔姬,使伯憂心。

17 升之:
豫:上无飛鳥,下无走獸。擾亂未清,民勞於事。

18 升之:
隨:久陰霖雨,塗行泥潦。商人休止,市空无有。

19 升之:
蠱:盲者張目,跛踦起行。瞻望日月,與王相迎。

20 升之:
臨:據斗運樞,高步六虛。權既在手,寰宇可驅。國大無憂,與樂並居。

21 升之:
觀:稼穡不偏,重過不傾。巧言賊忠,傷我申生。

22 升之:
噬嗑:金城銕郭,上下同力。政平民親,寇不敢賊。

23 升之:
賁:目鏡不明,冬災大傷。盜花失實,十年消亡。

24 升之:
剝:鰥寡孤獨,命祿苦薄。入室无妻,武子悲哀。

25 升之:
復:飲酒醉飽,跳起爭鬭。伯喪叔僵,東家治喪。

26 升之:
无妄:介紹微子,使君不殆。二國合歡,燕齊以安。

27 升之:
大畜:牽牛繫尾,詘折幾死。彫世无仁,不知所在。

28 升之:
頤:東龍冤獨,不知所觸。南北困窮,王子危急。

29 升之:
大過:疾貧王孫,北陸无禪。祿命苦薄,兩事孤門。

30 升之:
坎:公孫駕驪,載遊東齊。延陵說產,遺季紵衣。

31 升之:
離:王良善御,伯樂知馬。文王東獵,獲喜聖事。開福佑賢,周發興起。

32 升之:
咸:日月不居,重耳趍舍。遊燕入秦,晉國是霸。

33 升之:
恆:假文翰翼,隨風偕北。至虞夏國,興愛相得。年歲大樂,邑无盜賊。

34 升之:
遯:南行無遯,延頸後食。舉止失利,累為子孫。

35 升之:
大壯:開元作喜,建造利事。平準貨寶,海內殷富。

36 升之:
晉:三犬俱走,鬭於谷口。白鷰不勝,死於坂下。

37 升之:
明夷:驕胡犬形,造惡作凶。无所能成,還自滅身。

38 升之:
家人:拜跪贊辭,无益於尤。大夫頑嚚,使我生憂。

39 升之:
睽:辰以降婁,王駕巡狩。廣佑施惠,萬國咸喜。

40 升之:
蹇:牽羭上樓,與福俱居。勞躬治國,安樂无憂。

41 升之:
解:白鳥衘餌,鳴呼其子。挾施張翅,來從其母。

42 升之:
損:盲瞽獨宿,莫與共食。老窮於人,病在心腹。

43 升之:
益:登木出淵,稍上升天。明德孔聖,白日載榮。

44 升之:
夬:彭離濟東,遷廢上庸。狠戾无節,失其寵功。

45 升之:
姤:讚陽上舞,神明生氣。拜禹受福,君施我德。

46 升之:
萃:從首至足,部分為六。室家離散,逐南乞食。

47 升之:
困:民迷失道,亂我統紀。空使乾革,賓无所有。

48 升之:
井:刻畫為飾,嫫母無鹽。毛嬙西施,求事必得。

49 升之:
革:居諸日月,遇暗不明。長夜喪中,絕其紀綱。

50 升之:
鼎:衣裳顛倒,為王來呼。成就東國,封受大休。

51 升之:
震:當變立權,擿解患難。渙然冰釋,六國以寧。

52 升之:
艮:西戎獯鬻,病於我國。扶陝之岐,以保乾德。

53 升之:
漸:南行逐羊,予利喜亡。陰孽為病,復返其邦。

54 升之:
歸妺:遊戲仁德,日益有福。凶言不至,妖孽滅息。

55 升之:
豐:春日新婚,就陽曰溫。喜樂萬歲,獲福有年。

56 升之:
旅:陰升陽伏,舜失其室。相飾不食,安巢如棘。

57 升之:
巽:臣尊主卑,威權日衰。侵奪无光,三家逐公。

58 升之:
兌:反言為賊,戎女生患。亂吾家國,父子相賊。

59 升之:
渙:迎福開戶,喜隨我後。康伯愷悌,治民以禮。

60 升之:
節:日就月將,昭明有功。靈臺歡賞,膠鼓作人。

61 升之:
中孚:百草嘉卉,萌芽將出。昆䖝扶戶,陽明得所。

62 升之:
小過:天所佑助,萬國日有。福至禍去,壽命長久。

63 升之:
既濟:窮夫失居,惟守弊廬。初憂中懼,終日兢競,无悔无虞。

64 升之:
未濟:買玉得石,失其所欲。荷蕢擊磬,隱世无聲。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/sheng-zhi