Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《損之》

Library Resources
1 損之:
損:路多枳棘,步刺我足。不利孤客,為心作毒。

2 損之:
乾:鯉鮒鮪鰕,𠢳福多魚。資所有无,富我邦家。

3 損之:
坤:景星照堂,麟遊鳳翔。仁施大行,頌聲作興。征者无明,失其寵光。

4 損之:
屯:羊腸九縈,相推稍前。止須王孫,迺能上天。

5 損之:
蒙:四手共身,莫失所閑。更相放接,動失事便。

6 損之:
需:水流趨下,逯至東來。求我所有,買魴與鯉。

7 損之:
訟:春栗夏棗,少鮮希有。斗千石萬,貴不可販。

8 損之:
師:旦往暮還,相佑與聚,无有凶患。

9 損之:
比:大虵當路,使季畏懼。湯火之災,切直我膚。賴其天幸,歸于生廬。

10 損之:
小畜:從足去域,飛入陳國。有所畏避,深藏邃匿。

11 損之:
履:海為水宗,聰明且聖。百流歸德,无有叛逆,常饒優足。

12 損之:
泰:夏麥麩䵃,霜擊其芒。病君敗國,使年大傷。

13 損之:
否:秋隼冬翔,數被嚴霜。雄父夜鳴,家憂不寧。

14 損之:
同人:樂仁上德,東鄰慕義,來安吾國。

15 損之:
大有:遂憂除殃,污泥生梁,下田為汪。

16 損之:
謙:暗昧冥語,轉相詿誤。鬼魅所居,誰知臥處。

17 損之:
豫:南歷玉山,東入玉關。登上福堂,飲萬歲漿。

18 損之:
隨:比目四翼,來安我國。福善上堂,與我同床。

19 損之:
蠱:乘牛逐驥,日暮不至。路宿多畏,亡其騂騅。

20 損之:
臨:元吉无咎,安寧不殆。

21 損之:
觀:奮翅鼓翼,翱翔外國。逍遙徙倚,來歸溫室。

22 損之:
噬嗑:河伯娶婦,東山氏女。新婚三日,浮雲洒雨。露我菅茅,萬家之祐。

23 損之:
賁:嬰兒求乳,慈母歸子。黃麑悅喜,得見甘飽。

24 損之:
剝:貧鬼守門,日破我盆。毀罌傷瓶,空虛無子。

25 損之:
復:多載重負,損棄於野。予無稚子,但自勞苦。

26 損之:
无妄:雄狐綏綏,登山崔嵬。昭告顯功,大福允興。

27 損之:
大畜:嬰兒孩笑,未有所識。彼童而爭,亂我政事。

28 損之:
頤:十丸同投,為雉所維。獨得跳脫,完全不虧。

29 損之:
大過:狐濟濡尾,求橘得枳。季妣懷悔,鮑舍魚臭。

30 損之:
坎:跌足息肩,所忌不難。金城銅郭,以銕為關。藩屏周衛,安止无患。

31 損之:
離:戴堯扶禹,松喬彭祖。西過王母,道路夷易,无敢難者。

32 損之:
咸:京庾積聚,黍稷以極。行者疾至,可以厭飽。

33 損之:
恆:良天孔姬,脅悝登臺。樂季不扶,叔輒走逃。

34 損之:
遯:天之所予,福祿常在,不憂危殆。

35 損之:
大壯:行觸天綱,馬死車傷。身无憀賴,困窮乏糧。

36 損之:
晉:鉛刀攻玉,堅不可得。盡我筋力,胝蠒為疾。

37 損之:
明夷:穆違百里,使孟奮武。將軍師戰,敗於殽口。

38 損之:
家人:有人追亡,鳥言所匿,不旅日得。

39 損之:
睽:府藏之富,王以賑貸。捕魚河海,苟罔多得。

40 損之:
蹇:鴻飛遵陸,公歸不復,伯氏客宿。

41 損之:
解:鳧過稻廬,甘樂廣鰌。雖驚不去,田畯懷憂。

42 損之:
益:雨師娶婦,黃岩季子。成禮既婚,相呼面南。膏澤應時,年豐大喜。

43 損之:
夬:蓄積有餘,糞土不居。美哉輪奐,出有高車。

44 損之:
姤:重門擊柝,介士守護。終有他道,雖驚不懼。

45 損之:
萃:大都王市,稠人多寶。公孫宜賈,其貸萬倍。

46 損之:
升:秋隼冬翔,數被嚴霜。甲兵當庭,萬物不生。雄犬夜鳴,民擾以驚。

47 損之:
困:招禍致凶,來螫我邦。痛在手足,不得安息。

48 損之:
井:秦失其鹿,疾走先得。勇夫慕義,君子變服。

49 損之:
革:山陵四塞,遏我逕路。欲前不得,復還故處。

50 損之:
鼎:一指食肉,口无所得。舌嚵於腹。

51 損之:
震:晨夜驚駭,不知所止。皇母相佑,卒得安處。

52 損之:
艮:豺狼所言,語无成全。誤我白馬,使乾口來。

53 損之:
漸:呼精靈來,魄生无憂。疾病愈瘳,解我患愁。

54 損之:
歸妺:牧羊逐兔,使魚相捕。任非其人,卒歲无功,不免辛苦。

55 損之:
豐:堂祥上樓,與福俱居。席地妃治,國安无憂。

56 損之:
旅:禹召諸神,會稽南山。執玉萬國,天下康安。

57 損之:
巽:太姒文母,乃生聖子。昌發受命,為天下主。

58 損之:
兌:兩罝同室,兔无誰告,與狂相觸,蒙我以惡。

59 損之:
渙:桃雀竊脂,巢於小枝。動搖不安,為風所吹。寒恐悚慄,常憂殆危。

60 損之:
節:陽春長日,萬物華實,樂有利福。

61 損之:
中孚:鄰不我顧,而望玉女。身疾瘡癩,誰肯媚者?

62 損之:
小過:涸旱不雨,澤竭无流。魚鱉乾口,皇天不憂。

63 損之:
既濟:狼虎之鄉,日爭凶訟。受性貪饕,不能容縱。

64 損之:
未濟:陰注陽疾,水離其室。舟楫大作,傷害黍稷。民飢於食,亦病心腹。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/sun-zhi