Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《未濟之》

Library Resources
1 未濟之:
未濟:忠慢未習,單酒糗脯。數至神前,欲求所顧,反得大患。

2 未濟之:
乾:旦生夕死,名曰嬰鬼,不可得視。

3 未濟之:
坤:大步上車,南到喜家。送我狐裘,與福喜來。

4 未濟之:
屯:西多小星,三五在東。早夜晨行,勞苦无功。

5 未濟之:
蒙:北陸藏冰,君子心悲。困於粒食,鬼驚我門。

6 未濟之:
需:山水暴怒,壞折梁柱。稽難行旅,留連愁苦。

7 未濟之:
訟:比目四翼,來安吾國。福喜上堂,與我同床。

8 未濟之:
師:狡兔趯趯,良犬逐咋。雄雌爰爰,為鷹所獲。

9 未濟之:
比:增祿益福,喜來入室,解除憂惑。

10 未濟之:
小畜:騎龍乘風,上見神公。彭祖受刺,王喬贊通,巫咸就位,拜福无窮。

11 未濟之:
履:天火卒起,燒我旁里。延及吾家,空盡己財。

12 未濟之:
泰:金帛共寶,宜與我市。嫁娶有息,利得過倍。

13 未濟之:
否:鬼魅之居,凶不可舍。

14 未濟之:
同人:鳥飛兔走,各有畏惡。鵰鷹為賊,亂我室舍。

15 未濟之:
大有:初雖驚惶,後乃无傷,受其福慶。

16 未濟之:
謙:兩金相擊,勇氣均敵。日月鬭戰,不破不缺。

17 未濟之:
豫:曳綸河海,掛釣魴鯉。王孫利德,以享仲友。

18 未濟之:
隨:犬畏狼虎,依人有輔。三夫執戟,伏不敢起,身安无咎。

19 未濟之:
蠱:蜘蛛作網,以伺行旅。青蠅嚵聚,以求膏腴。觸我羅絆,為網所得。

20 未濟之:
臨:所望在外,鼎金方來。拭爵滌罍,炊食待之,不為季憂。

21 未濟之:
觀:日月並居,常暗匪明。高山崩顛,丘陵為谿。

22 未濟之:
噬嗑:春服既成,載華復生。莖葉盛茂,實穗泥泥。

23 未濟之:
賁:華首山頭,仙道所由。利以居止,長无咎憂。

24 未濟之:
剝:三狐群哭,自悲孤獨。野无所遊,死於丘室。

25 未濟之:
復:火中暑退,禾黍其食。商人不至,市空无有。

26 未濟之:
无妄:獨立山顛,求鹿耕田。草木不闢,秋飢无年。

27 未濟之:
大畜:火雖熾,在吾後。寇雖近,在吾右。身安吉,不危殆。

28 未濟之:
頤:𪙨𪙨𪘙𪘙,貧鬼相責。无有懽怡,一日九結。

29 未濟之:
大過:追亡逐北,呼還幼叔。至山而得,反歸其室。

30 未濟之:
坎:衘命辱使,不堪厥事。遂墮落去,更為斯吏。

31 未濟之:
離:被珠衘玉,沐浴仁德。應聘唐國,四門穆穆。蟊賊不作,凶惡伏匿。

32 未濟之:
咸:機關不便,不能出言。精成通道,為人所冤。

33 未濟之:
恆:甕破盆缺,南行亡失。

34 未濟之:
遯:唇亡齒寒,積日凌根。朽不可用,為身災患。

35 未濟之:
大壯:蒙惑憧憧,不知西東。魁罡指南,告我室中。利以宜止,去國憂患。

36 未濟之:
晉:鳥鴟搏翼,以避陰賊。盜伺二女,賴厥生福。旱災為疾,君无黍稷。

37 未濟之:
明夷:名成德就,項領不試。景公耄老,尼父逝去。

38 未濟之:
家人:言與心詭,西行東坐。鯀湮洪水,佞賊為禍。

39 未濟之:
睽:獫狁匪度,治兵焦穫。伐鎬及方,與周爭彊。元戎其駕,衰及夷王。

40 未濟之:
蹇:三火起明,雨滅其光。高位疾顛,驕恣誅傷。

41 未濟之:
解:承川決水,為吾之祟,使我心憒。毋樹麻枲,居止凶咎。

42 未濟之:
損:厭浥晨夜,道多湛露。沾我襦袴,重難以步。

43 未濟之:
益:宜行賈市,所求必倍。載喜抱子,與利為友。

44 未濟之:
夬:陰變為陽,女化為男。治道得通,君臣相承。

45 未濟之:
姤:樹蔽牡荊,生蘙山旁。仇敵背憎,孰肯相迎?

46 未濟之:
萃:坐茵乘軒,據德宰臣。虞叔受命,六合和親。

47 未濟之:
升:雲興蔽日,雨集草木,年茂歲熟。

48 未濟之:
困:蟠梅折枝,與母別離,絕不相知。

49 未濟之:
井:天旱水涸,枯槁无澤。困於沙石,未有所獲。

50 未濟之:
革:圭璧琮璜,執禮見王。百里甯戚,應聘齊秦。

51 未濟之:
鼎:龍渴求飲,黑雲景從。河伯捧醴,跪進酒漿,流潦滂滂。

52 未濟之:
震:雹梅零蔕,心思憒憒,亂我靈氣。

53 未濟之:
艮:鹿求其子,虎廬之里。唐伯季耳,貪不我許。

54 未濟之:
漸:穿匏挹水,篝銕燃火。勞疲力竭,飢渴為禍。

55 未濟之:
歸妺:龍生馬淵,壽考且神。飛騰上天,舍宿軒轅,常居樂安。

56 未濟之:
豐:崔嵬北岳,天神貴客。溫仁正直,主布恩德。衣冠不已,蒙受大福。

57 未濟之:
旅:鬼夜哭泣,齊失其國,為下所賊。

58 未濟之:
巽:二政多門,君失其權。三家專制,禍起季孫。

59 未濟之:
兌:望幸不到,文章未就。王子逐兔,犬踦不得。

60 未濟之:
渙:伯虎仲熊,德義昭明。使布五教,陰陽順序。

61 未濟之:
節:兩足四翼,飛入家國。寧我伯叔,與母相得。

62 未濟之:
中孚:春秋禱祀,解禍除憂,君无災咎。

63 未濟之:
小過:牧羊稻園,聞虎喧讙。懼畏悚息,終无禍患。

64 未濟之:
既濟:大蛇巨魚,相搏於郊。君臣隔塞,郭公出廬。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/wei-ji-zhi