Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《小過之》

Library Resources
1 小過之:
小過:初雖驚惶,後反无傷,受其福慶。

2 小過之:
乾:積德累仁,靈祐順信,福祉日增。

3 小過之:
坤:謹慎重言,不幸遭患。周邵述職,脫免牢開。

4 小過之:
屯:鳥飛鼓翼,喜樂堯德。虞夏美功,要荒賓服。

5 小過之:
蒙:牙孽生齒,室堂啟戶。幽人利貞,鼓翼起舞。

6 小過之:
需:使伯東求,拒不肯行。與叔爭訟,更相毀傷。

7 小過之:
訟:手足易處,頭尾顛倒。公為雌嫗,亂其蚕織。

8 小過之:
師:匠卿操斧,豫章危殆。袍衣脫剝,祿命訖已。

9 小過之:
比:天女踞床,不成文章。南箕无舌,飯多砂糠。虛象盜名,雌雄折頸。

10 小過之:
小畜:大椎破轂,長舌亂國。墻茨之言,三世不安。

11 小過之:
履:衘命辱使,不堪厥事。中墜落去,更為負載。

12 小過之:
泰:三虵共室,同類相得。甘露時降,生我百穀。

13 小過之:
否:衣繡夜遊,與君相逢。除患解惑,使我不憂。

14 小過之:
同人:被髮獸心,難與為鄰。來如風雲,去如絕絃,為狼所殘。

15 小過之:
大有:剛柔相呼,二姓為家。霜降既同,惠我以仁。

16 小過之:
謙:牛耳聾聵,不曉齊味。委以鼎俎,治亂憒憒。

17 小過之:
豫:低頭竊視,有所畏避。行作不利,酒酢魚餒,眾莫貪嗜。

18 小過之:
隨:雨師娶婦,黃巖季子。成禮既婚,相呼南上,膏我下土,年歲大有。

19 小過之:
蠱:戴盆望天,不見星辰。顧小失大,遁逃墻外。

20 小過之:
臨:二人輦車,徙去其家。井沸釜鳴,不可以居。

21 小過之:
觀:攘臂反肘,怒不可二。佷戾腹心,无以為市。

22 小過之:
噬嗑:湯世之憂,轉解喜來。

23 小過之:
賁:忠信輔成,王政不傾。公劉肇舉,文武綏之。

24 小過之:
剝:登高斬木,頓躓陷險。車傾馬疲,伯叔吁嗟。

25 小過之:
復:桑方隕落,黃敗其葉。失勢傾側,如无所立。

26 小過之:
无妄:鸞鳳翱翔,集于喜國。念我伯姊,與母相得。

27 小過之:
大畜:陰淫所居,盈溢過度,傷害禾稼。

28 小過之:
頤:霄冥高山,道險峻難。王孫罷極,困於阪間。

29 小過之:
大過:和璧隋珠,為火所燒。冥昧失明,奪精无光,棄於道傍。

30 小過之:
坎:虞君好神,惠我老親。恭承宗廟,雖慍不去,復我內事。

31 小過之:
離:爪牙之夫,怨毒祈父。轉憂與己,傷不及母。

32 小過之:
咸:倉盈庾億,宜稼黍稷,年歲有息。

33 小過之:
恆:窗牖戶房,通利光明。賢智輔聖,仁德大行。家給人足,海內殷昌。

34 小過之:
遯:切切之患,凶重憂荐,為虎所吞。

35 小過之:
大壯:水无魚池,陸為海涯。君子失居,小人相攜。

36 小過之:
晉:九疑鬱林,沮濕不中。鸞鳳所惡,君子攸去。

37 小過之:
明夷:六翮況飛,走歸不及。脫歸王室,亡其騂特。

38 小過之:
家人:不直莊公,與我爭訟。媒伯无禮,自令塞壅。

39 小過之:
睽:倉庾多億,宋公危殆。吳子巢門,殞命失所。

40 小過之:
蹇:失羊捕牛,无損无憂。

41 小過之:
解:夏麥麩䵃,霜擊其芒。疾君敗國,使我誅傷。

42 小過之:
損:昧昧暗暗,不知白黑。風雨亂擾,光明伏匿,幽王失國。

43 小過之:
益:執斧破薪,使媒求婦。和合二姓,親迎斯須。色比毛嬙,姑翁悅喜。

44 小過之:
夬:六疾生狂,癡走妄行。北入患門,與禍為鄰。

45 小過之:
姤:驅羊就群,佷不肯前。慶季愎諫,子之被患。

46 小過之:
萃:二人異路,東趍西步。十里之外,不相知處。

47 小過之:
升:義不勝情,以欲自營。覩利危躬,折角摧頸。

48 小過之:
困:騷騷擾擾,不安其類。疾在頸項,凶危為憂。

49 小過之:
井:三河俱合,水怒湧躍。壞我王屋,民困於食。

50 小過之:
革:陽曜旱疾,傷病稼穡,農人无食。

51 小過之:
鼎:流浮出食,載劵入屋。釋鞍繫馬,西南廡下。

52 小過之:
震:門戶之居,可以止舍。進仕不殆,安樂相保。

53 小過之:
艮:過時不歸,雌雄苦悲。徘徊外國,與母分離。

54 小過之:
漸:中田有廬,彊塲有瓜。獻進皇祖,曾孫壽考。

55 小過之:
歸妺:失恃无友,嘉福出走,傫如喪狗。

56 小過之:
豐:反鼻岐頭,三寡獨居。

57 小過之:
旅:衣裳顛倒,為王來呼。成就東周,封受大福。

58 小過之:
巽:飛不遠去,還歸故處,興事多悔。

59 小過之:
兌:含血走禽,不曉五音。匏巴鼓瑟,不悅於心。

60 小過之:
渙:求玉獲石,非心所欲,祝願不得。

61 小過之:
節:山崩谷絕,大福盡歇。涇渭失紀,玉石既已。

62 小過之:
中孚:雜目懼怒,不安其居。散渙府藏,无有利得。

63 小過之:
既濟:眾邪充側,鳳凰折翼。微子復北,去其邦國。

64 小過之:
未濟:六月采芑,征伐无道。張仲方叔,剋敵飲酒。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/xiao-guo-zhi