Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《巽之》

Library Resources
1 巽之:
巽:溫山松柏,常茂不落。鸞鳳以庇,得其歡樂。

2 巽之:
乾:采唐沬卿,要期桑中。失信不會,憂思約帶。

3 巽之:
坤:有鳥飛來,集于宮樹。鳴聲可畏,主將出去。

4 巽之:
屯:仁政之德,參參日息。成都就邑,入受厥福。

5 巽之:
蒙:他山之儲,與璆為仇。來攻吾城,傷我肌膚。邦家搔憂。

6 巽之:
需:齎貝贖狸,不聽我辭。繫於虎鬚,牽不得來。

7 巽之:
訟:一簧兩舌,妄言陷語。三奸惑虛,曾母投杼。

8 巽之:
師:薄行搔尾,逐雲除水。污泥為陸,下田宜稷。

9 巽之:
比:天門九重,深內難通。明坐至暮,不見神公。

10 巽之:
小畜:闇目不明,耳閼聽聰。陷入深淵,滅頂憂凶。

11 巽之:
履:霧露早霜,日暗不明。陰陽孽疾,年穀大傷。

12 巽之:
泰:三諧土廊,德義明堂。交讓往來,享燕相承。箕伯朝王,錫我玄黃。

13 巽之:
否:爭雞失羊,利得不長。陳蔡之患,賴楚以安。

14 巽之:
同人:天旱水涸,枯槁无澤,未有所獲。

15 巽之:
大有:陶朱白圭,善賈息貲。公子王孫,富利不貧。

16 巽之:
謙:龜厭江海,陸行不止。自令枯槁,失其都市。憂悔為咎。

17 巽之:
豫:黃鳥採蓄,既稼不荅。念吾父兄,思復邦國。

18 巽之:
隨:田鼠野雛,意常欲逃。拘制籠檻,不得動搖。

19 巽之:
蠱:平國不君,夏氏作亂。烏號竊發,靈公殞命。

20 巽之:
臨:巨虵大鰌,戰於國郊。上下閉塞,君道走逃。

21 巽之:
觀:讒言亂國,覆是為非。伯奇流離,恭子憂哀。

22 巽之:
噬嗑:鬱怏不明,為陰所傷。眾霧集聚,共奪日光。

23 巽之:
賁:望城抱子,見邑不殆。公孫上堂,大君歡喜。

24 巽之:
剝:三虫作蠱,剗迹无與。勝母盜泉,君子弗處。

25 巽之:
復:車馳人趨,卷甲相求。齊魯寇戎,敗於大丘。

26 巽之:
无妄:欲訪子車,善相欺紿。桓叔相迎,不見所期。

27 巽之:
大畜:爭雞失羊,亡其金囊,利得不長。陳蔡之患,賴楚以安。

28 巽之:
頤:歲暮花落,陽入陰室。萬物伏藏,匿不可得。

29 巽之:
大過:晨風文翮,大舉就溫。過我成邑,羿无所得。

30 巽之:
坎:時鵠抱子,見蛇何咎?室家俱在,不失其所。

31 巽之:
離:隱隱大雷,霶霈為雨。有女癡狂,驚駭鄰里。

32 巽之:
咸:无足斷跟,居處不安,凶惡為患。

33 巽之:
恆:破筐敝筥,棄捐於道,不復為寶。

34 巽之:
遯:三雞啄粟,十雛從食。飢鳶卒擊,亡其兩叔。

35 巽之:
大壯:乘車七百,以明文德。踐土葵丘,齊晉受福。

36 巽之:
晉:百足俱行,相輔為強。三聖翼事,王室寵光。

37 巽之:
明夷:典策法書,藏閣蘭臺。雖遭潰亂,獨不逢災。

38 巽之:
家人:四誅不服,恃強負力。倍道趨敵,師徒敗覆。

39 巽之:
睽:春陽生草,夏長條肄。萬物蕃滋,充實益有。

40 巽之:
蹇:磝磝禿白,不生黍稷。无以供祭,祇靈乏祀。

41 巽之:
解:褰衣涉河,水深漬罷。賴幸舟子,濟脫无他。

42 巽之:
損:宜行賈市,所求必倍。戴喜抱子,與利為友。

43 巽之:
益:兄征東夷,弟伐遼西。大克勝還,封君河間。

44 巽之:
夬:初雖驚惶,後乃无傷,受其福慶。

45 巽之:
姤:隨風乘龍,與利相逢。田獲三倍,商旅有功。憧憧之邑,長安无他。

46 巽之:
萃:魚擾水濁,寇圍吾邑。城危不安,驚恐狂惑。

47 巽之:
升:雖窮復通,履危不凶,保其明公。

48 巽之:
困:坤厚地德,庶物蕃息。平康正直,以綏大福。

49 巽之:
井:山水暴怒,壞梁折柱。稽難行旅,留連愁苦。

50 巽之:
革:使燕築室,身不庇宿。家无聊賴,殲我衣服。

51 巽之:
鼎:矢石所射,襄公㾐劇。吳子巢門,傷病不治。

52 巽之:
震:日月運行,一寒一暑。榮寵赫赫,不可得保。顛隕墜墮,更為士伍。

53 巽之:
艮:宮門愁鳴,臣圍其君,不得東西。

54 巽之:
漸:戴盆望天,不見星辰。顧小失大,福逃墻外。

55 巽之:
歸妹:天之所明,禍不遇家。反自相逐,終得和鳴。

56 巽之:
豐:天陰霖雨,塗行泥潦。商人休止,市无所有。

57 巽之:
旅:嘉門福喜,增累盛熾。日就有德,宜民宜國。

58 巽之:
兌:南山之陽,華葉將將。嘉樂君子,為國寵光。

59 巽之:
渙:畫龍頭頸,文章未成。甘言美語,說辭无名。

60 巽之:
節:嬰兒孩子,未有所識。彼童而角,亂我政事。

61 巽之:
中孚:陰作大奸,欲君勿言。鴻鵠利口,發患禍端。荊季懷憂,張伯被患。

62 巽之:
小過:德之流行,利之四鄉。雨師洒道,風伯逐殃。巡狩封禪,以告成功。

63 巽之:
既濟:禹將為君,裝入崑崙。稍進陽光,登見溫湯。功德昭明。

64 巽之:
未濟:五岳四瀆,含潤為德。行不失理,民賴恩福。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/xun-zhi