在Facebook上关注我们,随时得到最新消息 在Twitter上关注我们,随时得到最新消息 在新浪微博上关注我们,随时得到最新消息 在豆瓣上关注我们,随时得到最新消息
中国哲学书电子化计划
简体字版

《巽之》

电子图书馆
1 巽之:
巽:温山松柏,常茂不落。鸾凤以庇,得其欢乐。

2 巽之:
乾:采唐沬卿,要期桑中。失信不会,忧思约带。

3 巽之:
坤:有鸟飞来,集于宫树。鸣声可畏,主将出去。

4 巽之:
屯:仁政之德,参参日息。成都就邑,入受厥福。

5 巽之:
蒙:他山之储,与璆为仇。来攻吾城,伤我肌肤。邦家搔忧。

6 巽之:
需:赍贝赎狸,不听我辞。系于虎须,牵不得来。

7 巽之:
讼:一簧两舌,妄言陷语。三奸惑虚,曾母投杼。

8 巽之:
师:薄行搔尾,逐云除水。污泥为陆,下田宜稷。

9 巽之:
比:天门九重,深内难通。明坐至暮,不见神公。

10 巽之:
小畜:暗目不明,耳阏听聪。陷入深渊,灭顶忧凶。

11 巽之:
履:雾露早霜,日暗不明。阴阳孽疾,年谷大伤。

12 巽之:
泰:三谐土廊,德义明堂。交让往来,享燕相承。箕伯朝王,锡我玄黄。

13 巽之:
否:争鸡失羊,利得不长。陈蔡之患,赖楚以安。

14 巽之:
同人:天旱水涸,枯槁无泽,未有所获。

15 巽之:
大有:陶朱白圭,善贾息赀。公子王孙,富利不贫。

16 巽之:
谦:龟厌江海,陆行不止。自令枯槁,失其都市。忧悔为咎。

17 巽之:
豫:黄鸟采蓄,既稼不荅。念吾父兄,思复邦国。

18 巽之:
随:田鼠野雏,意常欲逃。拘制笼槛,不得动摇。

19 巽之:
蛊:平国不君,夏氏作乱。乌号窃发,灵公殒命。

20 巽之:
临:巨虵大鰌,战于国郊。上下闭塞,君道走逃。

21 巽之:
观:谗言乱国,覆是为非。伯奇流离,恭子忧哀。

22 巽之:
噬嗑:郁怏不明,为阴所伤。众雾集聚,共夺日光。

23 巽之:
贲:望城抱子,见邑不殆。公孙上堂,大君欢喜。

24 巽之:
剥:三虫作蛊,剗迹无与。胜母盗泉,君子弗处。

25 巽之:
复:车驰人趋,卷甲相求。齐鲁寇戎,败于大丘。

26 巽之:
无妄:欲访子车,善相欺绐。桓叔相迎,不见所期。

27 巽之:
大畜:争鸡失羊,亡其金囊,利得不长。陈蔡之患,赖楚以安。

28 巽之:
颐:岁暮花落,阳入阴室。万物伏藏,匿不可得。

29 巽之:
大过:晨风文翮,大举就温。过我成邑,羿无所得。

30 巽之:
坎:时鹄抱子,见蛇何咎?室家俱在,不失其所。

31 巽之:
离:隐隐大雷,霶霈为雨。有女痴狂,惊骇邻里。

32 巽之:
咸:无足断跟,居处不安,凶恶为患。

33 巽之:
恒:破筐敝筥,弃捐于道,不复为宝。

34 巽之:
遯:三鸡啄粟,十雏从食。饥鸢卒击,亡其两叔。

35 巽之:
大壮:乘车七百,以明文德。践土葵丘,齐晋受福。

36 巽之:
晋:百足俱行,相辅为强。三圣翼事,王室宠光。

37 巽之:
明夷:典策法书,藏阁兰台。虽遭溃乱,独不逢灾。

38 巽之:
家人:四诛不服,恃强负力。倍道趋敌,师徒败覆。

39 巽之:
睽:春阳生草,夏长条肄。万物蕃滋,充实益有。

40 巽之:
蹇:磝磝秃白,不生黍稷。无以供祭,祇灵乏祀。

41 巽之:
解:褰衣涉河,水深渍罢。赖幸舟子,济脱无他。

42 巽之:
损:宜行贾市,所求必倍。戴喜抱子,与利为友。

43 巽之:
益:兄征东夷,弟伐辽西。大克胜还,封君河间。

44 巽之:
夬:初虽惊惶,后乃无伤,受其福庆。

45 巽之:
姤:随风乘龙,与利相逢。田获三倍,商旅有功。憧憧之邑,长安无他。

46 巽之:
萃:鱼扰水浊,寇围吾邑。城危不安,惊恐狂惑。

47 巽之:
升:虽穷复通,履危不凶,保其明公。

48 巽之:
困:坤厚地德,庶物蕃息。平康正直,以绥大福。

49 巽之:
井:山水暴怒,坏梁折柱。稽难行旅,留连愁苦。

50 巽之:
革:使燕筑室,身不庇宿。家无聊赖,歼我衣服。

51 巽之:
鼎:矢石所射,襄公㾐剧。吴子巢门,伤病不治。

52 巽之:
震:日月运行,一寒一暑。荣宠赫赫,不可得保。颠陨坠堕,更为士伍。

53 巽之:
艮:宫门愁鸣,臣围其君,不得东西。

54 巽之:
渐:戴盆望天,不见星辰。顾小失大,福逃墙外。

55 巽之:
归妹:天之所明,祸不遇家。反自相逐,终得和鸣。

56 巽之:
丰:天阴霖雨,涂行泥潦。商人休止,市无所有。

57 巽之:
旅:嘉门福喜,增累盛炽。日就有德,宜民宜国。

58 巽之:
兑:南山之阳,华叶将将。嘉乐君子,为国宠光。

59 巽之:
涣:画龙头颈,文章未成。甘言美语,说辞无名。

60 巽之:
节:婴儿孩子,未有所识。彼童而角,乱我政事。

61 巽之:
中孚:阴作大奸,欲君勿言。鸿鹄利口,发患祸端。荆季怀忧,张伯被患。

62 巽之:
小过:德之流行,利之四乡。雨师洒道,风伯逐殃。巡狩封禅,以告成功。

63 巽之:
既济:禹将为君,装入昆仑。稍进阳光,登见温汤。功德昭明。

64 巽之:
未济:五岳四渎,含润为德。行不失理,民赖恩福。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/xun-zhi