Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷡大壮》

Library Resources
1 ䷡大壮:
大壮:内外二象动而健,阳胜阴而为《壮》。《易》曰:“羝羊触藩,羸其角。”进退难也。壮不可极,极则败;物不可极,极则反。故曰:“君子用罔,小人用壮。”与《震》为飞伏。九四、诸侯之世,初九、元士在应,建始戊戌至癸卯,积算起癸卯至壬寅,五星从位起太白,角宿从位降庚午,分气候三十六。雷在天上,健而动,阳升阴降,阳来荡阴,吉凶随爻,著于四时。九四、庚午火之位,入《坤》为卦之本。起于子,灭于寅。阴阳进退,六位不居,周流六虚,外象《震》入《兑》,为阴悦适,爻为刚长,次降入《夬》,阳决阴之象,入泽天《夬》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/da-zhuang