Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷠遯》

Library Resources
1 ䷠遯:
遯:阴爻用事,阴荡阳遯。金土见象,山在天下为《遯》,阴来阳退也。小人君子污隆,契斯义也。《易》云:“遯世无闷。”与民为飞伏,大夫居世,建辛未为月。六二得应,与君位遇建焉。臣事君,全身远害。建辛未至丙子,阴阳遯去,终而伏位。积算起丙子至乙亥,周而复始。阳消阴长,无专于败。《系》云:“能消息者,必专者败。”五星从位起太阴,鬼宿入位降丙辰,配于人事为背,为手,于类为狗,为山石。内外升降,阴阳分数二十八候,土入金为缓,积阳为天,积阴为地。山所地高峻,逼通于天。是阴长阳消,降入《否》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/dun