Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷫姤》

Library Resources
1 ䷫姤:
姤:阴爻用事,金木互体,天下风行曰姤。姤、遇也。《易》曰:阴遇阳,与《巽》为飞伏。元士居世,尊就卑,定吉凶。只取一爻之象。九四、诸侯坚刚在上,阴气处下。《易》云:“系于金柅。”巽积阴入阳,辛壬降内外象。建庚午至乙亥,积算起乙亥水,至丙戍土,周而复始。五星从位起太白,井宿从位入辛丑,建午起坤宫。初六爻。《易》云:“履霜、坚冰至。”建亥,“龙战于野。”配与人事为腹,为母。于类为马。《易》云:“行地无疆。”“内巽为风。”“乾为天。”天下有风行,君子以号令告四方。天风气象三十六候,木入金为始,阴不能制于阳,附于金柅。《易》之柔道牵也,五行升降,以时消息。阴荡阳,降入《遯》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/gou