Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷤家人》

Library Resources
1 ䷤家人:
家人:乾刚俱变文明,内外相应。阴阳得位,居中履正。火上见风,《家人》之象。闲邪存诚,嗃嗃得中,互体见文明,家道明也。内平遇《坎》险象,《家人》难也,酌中之义在于六二,与《离》为飞伏。建始癸卯至戊申,积算起戊申至丁未,金土入《离》《巽》,大夫居世,应九五立君位,五星从位起太阴,箕宿从位降己丑,分气候,其数三十六。火木分形,阴阳得位,内外相资,二气相合。君君臣臣,父父子子,兄兄弟弟。《易》曰:“《家人》嗃嗃,父子嘻嘻。”治家之道分于此也。吉凶之义,配五行进退,文明运动,变化之象。九三、适阴入《震》,风为雷合曰《益》,次降风雷《益》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/jia-ren