Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《䷦蹇》

Library Resources
1 ䷦蹇:
蹇:利於西南,民道通也。水在山上,蹇險難進。陰陽二氣否也。陰待於陽,柔道牽也。險而逆止,陽固陰長。處能竭至誠,於物為合,《蹇》道亨也。《易》曰:「王臣蹇蹇,匪躬之故。」與《坎》為飛伏。六四、諸侯居世,初六、元士在應,建始己未至甲子,積筭起甲子至癸亥,周而復始。土水入《坎》、《艮》,五星從位起鎮星,星宿從位降戊申,分氣候,其數三十六。土上見水,柔而和,此五行相推,二氣合,取象則陰陽相背也。九五、適變入《坤》宮,宮比得朋,陰氣合也。《坎》降入地山《謙》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/jian1