Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷯井》

Library Resources
1 ䷯井:
井:阴阳通变,不可革者、《井》也。《井》道以澄清不竭之象,而成于《井》之德也。《易》云:“《井》者、德之基。”又云:“往来井井,见功也。”改邑不改井,德不可渝也,与《坎》为飞伏。九五处至尊,应用见本象,建辛巳至丙戌,积算起丙戌至乙酉,周而复始,五星从位起岁星,尾宿从位降戊戌,《坎》下见风险于前,内外相资益于君。贤人有位,君子不孤。《传》曰:“德不孤,必有邻。”气候所象,定数于二十八,天地之数,分于人事;吉凶之兆,定于阴阳。阴生阳消,阳生阴灭。二气交互,万物生焉,《震》至于《井》,阴阳代位,至极则反,与《巽》为终。退复于本,故曰:“游魂为《大过》。”

URN: ctp:jingshi-yizhuan/jing