Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷮困》

Library Resources
1 ䷮困:
困:泽入《坎》险,水不通困。外禀内刚,阴道长也。阴阳不顺,吉凶生也。《易》云:“困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。”上下不应,阴阳不交,二气不合。五行配六位,生悔吝,四时休王,金木交争,万物之情在乎几微,与《坎》为飞伏。初六、元士为世,九四、诸侯在应,建始丙辰至辛酉,积算起辛酉至庚申,周而复始,土金入《坎》、《兑》。五星从位起太阴,井宿从位起太阴,降戊寅,分气候,其数二十八。《坎》象互见《离》火入《兑》,金水见运配吉凶,阴阳升降,《坎》入《坤》,阴气凝盛,降入《萃》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/kun1