Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷒临》

Library Resources
1 ䷒临:
临:阳长阴消,悦而顺,金土应候,刚柔分。《震》入《兑》,二阳刚,本体阴柔降入《临》,《临》者、天也,阳爻健顺,阳交退散。《易》曰:“君子之道。”《易》云:“至于八月凶。”阳长,六爻反复,吉凶之道可见矣,与《兑》为飞伏。九二、大夫立世,六五、至尊应上位,建始丙申至辛丑,七月积气至六月,吉凶随爻考污隆,积算起辛丑至庚子,五星从位起荧惑,翼宿从位在丁卯,分气候三十六,《坤》下见《兑》悦泽,《临》阳升阴降,入三阳。《乾》象入《坤》,即《泰》卦。外坤积阴,内兑亦为阴,二阳合体。柔顺之道不可贞,吉凶以时配于六位,用于阳长之爻,成《临》之义。六三将变阳爻,至次降入《泰》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/lin