Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷉履》

Library Resources
1 ䷉履:
履:天下有泽曰《履》,得位吉,失位凶,素尚吉。《易》云:“视履考祥,其旋,元吉。”与《乾》为飞伏,六丙属八卦,九五、得位为世身,九二、大夫合应象,建始乙未至庚子,积算起庚子至乙亥,五星从位起荧惑,井宿从位降壬申,分气候金火入卦,起于极数二十八,阳多阴少,宗少为贵,得其所履则贵,失其所履则贱。《易》云:“眇能视,跛能履。”吉凶取此文为准,六位推迁,积欠起算数,休王相破,资益可定吉凶也。升降反位,归复止于六四,入阴为游魂《中孚》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/lv