Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《䷨損》

Library Resources
1 ䷨損:
損:澤在山下,卑險於山,山高處上,損澤益山,成高之義,在於六三。在臣之道,奉君立誠。《易》云:「損下益上。」與《兌》為飛伏,三公居世,宗廟。建始癸巳至戊戌,積筭起戊戌至丁酉,周而復始。五星從位起太陰,觜宿從位降丁丑。土星入卦配吉凶,陰陽相盪,位不居。六爻有吉凶,四時變更,不可執一以為規。分氣候二十八,陰陽升降,次《艮》入《離》,見《睽》之象,《損》益六爻,剛長陰,次入火澤《睽》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/sun