Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷨损》

Library Resources
1 ䷨损:
损:泽在山下,卑险于山,山高处上,损泽益山,成高之义,在于六三。在臣之道,奉君立诚。《易》云:“损下益上。”与《兑》为飞伏,三公居世,宗庙。建始癸巳至戊戌,积算起戊戌至丁酉,周而复始。五星从位起太阴,觜宿从位降丁丑。土星入卦配吉凶,阴阳相荡,位不居。六爻有吉凶,四时变更,不可执一以为规。分气候二十八,阴阳升降,次《艮》入《离》,见《睽》之象,《损》益六爻,刚长阴,次入火泽《睽》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/sun