Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷩益》

Library Resources
1 ䷩益:
益:天地不交曰《否》,六二、阴上柔刚,九四、下降积阴,故为《益》。《易》曰:“损上益下。”雷动风行,男下女上,阳益阴,君益于民之仰也。互见《坤》,《坤》道柔顺,又外见《艮》。《艮》止阳益,阴止于阳,柔道行也,与《震》为飞伏。六三、三公居世,上九、宗庙为应,建始甲辰至己酉,积算起己酉至戊申,周而复始,土金入《震》、《巽》。五星从位起岁星,计宿从位降庚辰,分气候二十八,阴阳二木合金土配象,四时运转,六位交分,休废旺生,吉凶见乎动爻,配日月星辰进退,运气升降,复当何位?适变于外,阴入阳爻,二象健而动,属于天地也。阴阳相荡,次降入天雷《无妄》卦。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/yi