Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷲震》

Library Resources
1 ䷲震:
震:分阴阳交互用事,属于木德,取象为雷,出自东方。《震》有声,故曰雷,雷能警于万物,为发生之始,故取东也。为动之主,为生之本,《易系》云:“帝出乎《震》。”与《巽》为飞伏。宗庙处上六,运数入丙子至辛巳。积算起辛巳至庚辰,土宫配吉凶,周而复始。五星从位起岁星,角宿从位降庚戌土。内外木上二象俱震。《易》曰:“震惊百里。”又云:“畏邻戒也。”取象为阳,配爻属阴,故曰:“阴阳交错而为《震》。”气候分数三十六,定吉凶于顷刻毫厘之末,无不通也,无不备也。阴阳交互,阳为阴,阴为阳,阴阳二气荡而为象,故初九三阴为《豫》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/zhen