Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十八

《十八》

Library Resources
1 十八:
𥷨:《集韻》力協切,音蛺。竹笪也。

2 十八:
𥷩:《集韻》昨合切,音雜。戸簾也。

3 十八:
䉶:《廣韻》所江切《集韻》疎江切,𠀤音雙。帆也。《南越志》南海有盧頭木,葉如甘蔗,織以爲帆,名曰䉶。又《類篇》一曰酒篘。又《篇海》栙䉶,未張帆。

4 十八:
𥷪:《類篇》才先切。細削竹也。

5 十八:
𥷫:《集韻》居諧切,音皆。黑竹。

6 十八:
籩:《廣韻》布元切《集韻》《韻會》《正韻》𤰞眠切,𠀤音邊。竹豆。《爾雅·釋器》竹豆謂之籩。《疏》籩,以竹爲之,口有籐緣,形制如豆,亦受四升,盛棗、栗、桃、梅、蔆芡、脯脩、膴鮑、糗餌之屬,祭祀、燕享所用。《·豳風》籩豆有踐。《儀禮·士冠禮》旨酒令芳,籩豆有楚。《左傳·昭六年》季孫宿如晉,晉侯享之,有加籩。《註》籩豆之數多于常禮。又官名。《周禮·天官》籩人奄一人,女籩十人。《疏》女籩,女奴之曉籩者。

7 十八:
𥷬:《集韻》古丸切,音官。竹杼也。

8 十八:
𥷭:《字彙補》古䉈字。註見十二畫。又《廣雅》𥷭,𥴴𥵣,桃枝也。

9 十八:
𥷮:《集韻》側角切,音捉。䈇也。又《類篇》莊交切。撩罟也。

10 十八:
𥷯:《集韻》觀古作𥷯。註詳見部十八畫。

11 十八:
𥷰:《集韻》將先切,音箋。與𥮒同。蔽絮簀也。又才先切,音前。義同。

12 十八:
𥷱:《集韻》敷救切,音覆。竹蓋也。

13 十八:
𥷲:《類篇》偶舉切。與篽同。

14 十八:
𥷳:《字彙補》音未詳。《大事記》嘉靖三十六年,妖人馬祖翦楮爲兵以駭衆,各戸多懸𥷳𥸞𥸛𥸟四字厭之。字出《道藏》。

URN: ctp:kangxi-zidian/118/18