Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十九

《十九》

Library Resources
1 十九:
籫:《廣韻》作管功。《集韻》祖管切,𠀤音纂。竹器。《廣雅》籫,箸筩也。《急就篇註》籫,盛匕箸之籠。一名䈂。筩原作下桶。

2 十九:
籬:《廣韻》呂支切《集韻》《韻會》鄰知切《正韻》鄰溪切,𠀤音離。籓籬也。《釋名》籬,離也。以柴竹作之。疏離,離也。《晉書·庾袞傳》與弟子樹籬,跪而授條,曰:幽顯易操,非君子意。又笊籬,竹杓。又叶良何切。《楚辭·招魂》軒輬旣低,步騎羅些。蘭薄戸樹,瓊木籬些。《正韻》亦作蘺、㰚。

3 十九:
籭:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤山宜切,音凘。竹器。可以取麤去細。又《集韻》《正韻》𠀤霜夷切,音師。義同。又《集韻》所綺切,音躧。與簁同。又《廣韻》山佳切《集韻》所佳切,𠀤音崽。《廣韻》竹名。《集韻》𣿍具。或作簛簁篩。

4 十九:
籮:《廣韻》魯何切《集韻》《韻會》良何切《正韻》郞何切,𠀤音羅。竹器。《揚子·方言》箕,陳魏宋楚之閒謂之籮。一說江南謂筐底方上圜曰籮。

5 十九:
𥷼:《集韻》七六切,音蹙。笪也。又就六切。義同。

6 十九:
𥷽:《玉篇》大昆切。榜也。《字彙補》同𥷝。

7 十九:
𥷾:《海篇》攀迷切,音披。筍虡飾。○按卽𧄾字之譌。

8 十九:
𥷿:《集韻》章恕切,音翥。筐𥷿。

9 十九:
𥸀:《廣韻》武移切《集韻》民𤰞切,𠀤音彌。竹篾也。與𥵨同。

URN: ctp:kangxi-zidian/118/19