Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《八》

Library Resources
1 八:
𦋅:《篇海》戸圭切,惠平声。姓也。梁公子𦋅闯。

2 八:
罧:《广韵》所今切《集韵》《韵会》《正韵》疏簪切,𠀤音森。《说文》积柴水中,聚鱼也。又《广韵》同槮。《尔雅·释器》槮谓之涔。《注》今之作槮者,积柴木于水中,鱼得寒,入其里藏隐,因以薄围捕取之。《疏》槮罧,古今字。又《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤所禁切,音渗。义同。又《广韵》斯甚切《集韵》斯荏切,𠀤音沁。义同。又《集韵》犁针切,音林。义同。

3 八:
𦋆:《集韵》攻乎切,音孤。罛或从孤。详罛字注。

4 八:
䍛:《广韵》《集韵》𠀤古暮切,音顾。𦌕䍛,取鱼具。

5 八:
罨:《广韵》《正韵》于检切《集韵》《韵会》衣检切,𠀤音奄。《说文》罕也。《玉篇》以罔鱼也。《左思·蜀都赋》罨翡翠。又《广韵》乌合切《集韵》《韵会》《正韵》遏合切,𠀤音姶。罔也。又《张泌诗》罨岸春涛打船尾。又溪名。长兴有罨画溪。又《广韵》于业切《集韵》又业切,𠀤淹入声。义同。

6 八:
罩:《广韵》都敎切《集韵》《韵会》《正韵》陟敎切,𠀤音鵫。《说文》捕鱼器也。《尔雅·释器》篧谓之罩。《注》捕鱼笼也。《疏》罩,以竹爲之,无竹则以荆。《·小雅》南有嘉鱼,烝然罩罩。《广韵》与䈇同。又《集韵》竹角切,音琢。籗亦作罩。罩鱼者也。又《集韵》敕角切,音趠。义同。

7 八:
𦋇:同罩。

8 八:
䍜:《广韵》都敎切《集韵》陟敎切,𠀤音罩。《说文》覆鸟,令不得飞走也。
考证:〔《说文》覆鸟,使令不得飞走也。〕谨按原文无使字,今省。

9 八:
𦋈:《集韵》私箭切,音綫。《玉篇》鱼罔。

10 八:
罪:〔古文〕辠𡈚《广韵》徂贿切《集韵》粗贿切,𠀤音㠑。《说文》捕鱼竹罔。《易·解卦》君子以赦过宥罪。《·大禹谟》罪疑惟轻。

11 八:
𦋉:《玉篇》蒲特切。义阙。《篇海》步墨切,音匐。朋入网衣,人所著也。

12 八:
罫:《集韵》《韵会》𠀤胡挂切,音画。𦁊或作罫。碍也。通作絓。又《集韵》古买切,音拐。𥦛或作罫。博局方目。《桓谭·新论》使罫中死棊皆生。《韦曜·博弈论》所务不过方罫之闲。

13 八:
罬:《广韵》陟劣切《集韵》《韵会》株劣切,𠀤音辍。《说文》捕鸟覆车也。或作辍。《尔雅·释器》罿,罬也。罬谓之罦。《玉篇》连也。幡车上覆罔。又《集韵》古穴切,音玦。义同。

14 八:
罭:《广韵》雨逼切《集韵》《正韵》越逼切《韵会》影逼切,𠀤音域。《说文·新附字》鱼网也。《尔雅·释器》緵罟谓之九罭。九罭,鱼罔也。《注》今之百囊罟。《·豳风》九罭之鱼。《传》九罭,緵罟,小鱼之网也。

15 八:
置:〔古文〕𦌤𦋽𦋲𦌃《广韵》陟吏切《集韵》《韵会》竹吏切《正韵》知意切,𠀤音智。《说文》赦也。《注》徐锴曰:从直,与罢同意。置之则去之也。又《玉篇》立也。《广韵》设也。《·说命》王置诸其左右。《周礼·天官·大宰》三曰废置,以驭其吏。《注》退其不能者,举贤而置之禄。《前汉·周勃传》不知置辞。《注》师古曰:置,立也。又《玉篇》安置也。又《广雅》邮置,关驿也。《前汉·曹参传》取狐父祁善置。《注》师古曰:置,若今之驿也。又《集韵》直吏切,音㯰。树也。周礼,凡试庐事,置而摇之。

16 八:
䍝:《广韵》他合切《集韵》托合切,𠀤音踏。罔也。一曰罯䍝,覆也。

17 八:
𦋊:《玉篇》古文箕字。注详竹部八画。

18 八:
𦋋:《篇海》居例切,音计。毡类,毛爲之。○按此字疑譌。盖罽譌爲𦌓,复譌爲𦋋也。
备考:《搜眞玉镜》音姜。

19 八:
𦋌:《篇海》与兜同。注详儿部九画。

20 八:
𦋍:《篇海类编》俗黾字。

URN: ctp:kangxi-zidian/122/8