Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《四》

Library Resources
1 四:
趹:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤古穴切,音抉。《說文》馬行貌。《玉篇》疾也。《戰國策》揬前趹後。《史記·張儀傳註》謂馬前足揬向前,後足趹於後。趹,謂後足抉地,言馬之走勢疾也。《後漢·班固傳》要趹追蹤。《註》趹,奔也。又《集韻》涓惠切,音桂。義同。又踶也。《淮南子·兵略訓》有蹏有趹。

2 四:
䟗:《廣韻》承紙切《集韻》《韻會》《正韻》上紙切,𠀤音是。《說文》尌也。《類篇》一曰積聚。

3 四:
趺:《廣韻》甫無切《集韻》風無切,𠀤音膚。《集韻》與跗同。《束皙·補亡詩》白華絳趺。《註》趺與跗同。《劉禹錫·奚陟𥓓》螭首龜趺。又《釋名》拜于丈夫爲趺,趺然屈折下視地也。又《廣韻》跏趺,大坐也。《婆娑論》:結跏趺坐,是相員滿。

4 四:
趻:《集韻》丑甚切《正韻》丑錦切。𠀤同踸。《莊子·秋水篇》吾以一足趻踔而行。又《集韻》楚錦切,音墋。跈𨄔,行貌。又丑減切。義同。

5 四:
𧿒:《集韻》與踸同。《廣雅》𧿒踔,無常也。《木華·海賦》𧿒踔湛𤄶。《註》波前卻之貌。又《類篇》趻踔,行不進貌。

6 四:
𧿓:《篇海》胡故切,音護。𧿓跪,雙膝著地。

7 四:
𧿔:《集韻》女六切,音肭。《玉篇》行也。

8 四:
䟘:《廣韻》胡朗切《集韻》下朗切,𠀤音沆。《玉篇》伸脛也。又《廣韻》各朗切《集韻》舉朗切,𠀤音亢。伸足也。一曰擊髁。

9 四:
趼:《正字通》同趼。

10 四:
䟙:《廣韻》千結切,音切。䟙趺。

11 四:
䟚:《集韻》踑古作䟚。註詳八畫。

12 四:
𧿕:《篇海》五禾切,音訛。大跛。

13 四:
趽:《唐韻》步光切《集韻》蒲光切,𠀤音旁。《說文》曲脛馬也。《類篇》曲足謂之趽。又《廣韻》《集韻》𠀤甫妄切,音放。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤蒲庚切,音彭。義𠀤同。又《廣韻》府良切《集韻》分房切,𠀤音方。趼也。《博雅》趽,䟸𨂨也。

14 四:
䟛:《廣韻》《集韻》𠀤蒲撥切,音跋。《玉篇》急行貌。《類篇》行貌。一曰猝也。或作𧿳。又《廣韻》方味切《集韻》方未切,𠀤音沸。義同。又《集韻》博蓋切,音貝。與䟺同。步行躐跋也。

15 四:
䟜:《集韻》奴骨切,音訥。《類篇》足傷。又《集韻》諾盍切。同𢓇。行貌。

16 四:
𧿖:《集韻》許容切,音凶。跫或从凶作𧿖。詳跫字註。

17 四:
趾:《廣韻》《集韻》《韻會》諸市切《正韻》諸氏切,𠀤音止。《爾雅·釋言》趾,足也。《釋名》趾,止也。言行一進一止也。《易·賁卦》賁其趾。《·豳風》四之日舉趾。《禮·曲禮》請袵何趾。又《左傳·宣十一年》略基趾。《註》趾,城足也。又《禮·王制》南方曰蠻,雕題交趾。《前漢·地理志》交趾郡,屬交州。又通作止。《前漢·𠛬法志》當斬左止者,笞五百。《註》師古曰:止足也。

18 四:
趿:《唐韻》蘇合切《集韻》《正韻》悉合切,𠀤音馺。《說文》進足有所擷取也。又《集韻》七入切,音葺。《博雅》趿趿,行也。

19 四:
𧿗:《篇海》丁本切,敦上聲。收錢了訖,昌黎子作。《正字通》韓通字學,必不背謬至此,當是《篇海》之譌。

20 四:
䟝:《廣韻》《集韻》𠀤他𠋫切,音透。索彄䟝也。《類篇》自投也。

21 四:
𧿘:《集韻》書蒸切,音升。與陞同。《類篇》登也。

22 四:
𧿙:《集韻》吾官切,音岏。躦𧿙,蹲也。

23 四:
跀:《唐韻》《集韻》𠀤魚厥切,音月。《說文》斷足也。《韓非子·外儲說》孔子相衞,弟子子臯爲獄吏,跀人足。《玉篇》或作刖。《類篇》跀或从兀作𧿁。又《集韻》五忽切,音兀。又五括切,音抈。義𠀤同。又與髻通。《周禮·冬官考工記瓬人》髻墾薜暴不入市。《註》髻,讀爲跀。《註》謂器不正敧邪者也。
考證:〔《周禮·冬官考工記旊人》髻墾薜暴不入市。〕謹照原文旊改瓬。

24 四:
䟞:《集韻》與躕同。詳躕字註。

25 四:
𧿚:《集韻》敷文切,音芬。《類篇》蹷也。

26 四:
跁:《廣韻》傍下切《集韻》部下切,𠀤音罷。跁跒,行貌。《玉篇》跁跒,不肯前。《李建勳詩》跁跒爲詩跁跒書。又《集韻》蒲巴切,音爬。《類篇》跁跒,蹲也。又《廣韻》白駕切,音𥝧。跁踦,短人。又《集韻》步化切,音杷。《類篇》矲𥏝,短貌。矲,或作跁。《正字通》跁爲俗增,無意義。今俗謂小兒匍匐曰跁。

27 四:
跂:《唐韻》巨支切《集韻》《韻會》翹移切,𠀤音歧。《說文》足多指也。《莊子·騈拇篇》故合者不爲騈,而枝者不爲跂。又《集韻》與蚑同。蟲行也。《前漢·禮樂志》跂行畢逮。《註》凡有足而行者稱跂行也。《淮南子·原道訓》跂行喙息。又《集韻》《韻會》𠀤章移切,音支。《莊子·馬蹄篇》蹩躠爲仁,踶跂爲義。《註》皆用心力爲仁義之貌。又《集韻》輦尒切,音邐。義同。又《廣韻》丘弭切《集韻》遣尒切。𠀤與企同。望也。《類篇》舉踵也。《詩·衞風》跂予望之。《傳》跂足則可以望見之。《禮·檀弓》不至焉者,跂而及之。又國名。《山海經》跂踵國,在拘纓東。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤去智切,音吱。垂足坐。又舉足望。又《集韻》渠羈切,音奇。緩走。亦作𩨝。又竭戟切,音劇。足也。

28 四:
𧿛:《六書故》踨作𧿛。

29 四:
𧿜:《韻寶》同躡。

30 四:
𧿝:《篇韻》音兮。跡也。

31 四:
𧿞:《字彙補》則私切,音咨。卻行也。引《易·夬卦》其行次且。古作𧿞。○按《釋文》作𨀥。

32 四:
𧿟:《篇韻》䟡或作𧿟。譌。

33 四:
𧿠:《篇海》䟡亦作𧿠。譌。

URN: ctp:kangxi-zidian/157/4