Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 身部

《身部》

Library Resources
1 身部:
身:《唐韻》失人切《集韻》《韻會》《正韻》升人切,𠀤音申。《說文》躬也,象人之身。《爾雅·釋詁》我也。《疏》身,自謂也。《釋名》身,伸也。可屈伸也。《廣韻》親也。《九經韻覽》軀也。總括百骸曰身。《易·艮卦》艮其身。又《繫辭》近取諸身。《·伊訓》檢身若不及。《孝經·開宗明義章》身體髮膚,受之父母。又《·大雅》大任有身。《傳》身,重也。《箋》重爲懷孕也。《疏》以身中復有一身,故言重。又告身。《唐書·選舉志》擬奏受皆給以符,謂之告身。又《史記·西南夷傳》身毒國。《註》索隱曰:身音捐。又《韻補》叶尸連切。《楊方·合歡詩》我情與子合,亦如影追身。寢共織成被,絮用同功綿。

2 身部:
𨈐:《篇韻》古文厥字。註詳厂部十畫。

3 身部:
𨈑:《字彙補》古文厥字。註詳厂部十畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/158/0