Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𨢡:《唐韵》《集韵》𠀤蒲计切,音薜。《说文》擣楡𤖕也。《集韵》或作𨡕。

2 十一:
𨢢:《字汇》莫胡切,音模。䣯𨢢,美浆。

3 十一:
𨢣:《正字通》呼孔切,烘上声。《王延寿·王孙赋》𨢣陋䣱以迷醉。《注》著酒顚顿状。

4 十一:
𨢤:《正字通》𨢋字之譌。

5 十一:
䤍:《广韵》莫兮切《集韵》緜批切,𠀤音迷。《广韵》醭䤍,酱上白也。《集韵》白生酱酢上。又《集韵》谟官切,音瞒。义同。《集韵》亦作𨢥。

6 十一:
𨢥:《集韵》同䤍。

7 十一:
𨢦:《广韵》《集韵》𠀤所卖切,音晒。箦酒。又《集韵》侧驾切,音诈。酒𥂖也。与醡同。又《集韵》侧卖切,音债。义同。

8 十一:
𨢧:《正字通》醡字之譌。

9 十一:
醥:《广韵》敷沼切《集韵》匹沼切《正韵》普沼切,𠀤音缥。《集韵》酒淸谓之醥。《左思·蜀都赋》觞以淸醥,鲜以紫鳞。

10 十一:
𨢨:《字汇》𨡮本字。

11 十一:
醦:《广韵》《集韵》𠀤所斩切,音掺。醋味。《博雅》醦,酢也。又《广韵》初朕切《集韵》楚锦切,𠀤音墋。义同。又《广韵》醉甚。又《集韵》初敛切,音䤘。酢貌。

12 十一:
醧:《唐韵》《集韵》𠀤依据切,音𩜈。《说文》私燕飮也。《玉篇》私也。《左思·魏都赋》愔愔醧宴,酣湑无哗。《注》韩诗云:賔尔笾豆,飮酒之醧。能者飮,不能者已谓之醧。又《广韵》《集韵》𠀤乌侯切,音讴。义同。又《集韵》于侯切,音沤。酒味和。

13 十一:
𨢩:《集韵》同觞。《礼·投壶》行觞。《释文》觞或作𨢩。

14 十一:
醨:《唐韵》吕支切《集韵》《韵会》邻知切《正韵》邻溪切,𠀤音离。《说文》簿酒也。《楚辞·渔父》衆人皆醉,何不餔其糟而歠其醨。《抱朴子·名实卷》醨酪专灌于圆丘。又《韵会》通作漓。今俗用爲醇漓字。

15 十一:
𨢪:《玉篇》士孝切,巢去声。醉𨢪也。

16 十一:
醩:《玉篇》籀文糟字。《前汉·食货志》鲁匡言酒酤法:一斛之平除米麴本价,计其利而什分之,以其七入官,其三及醩酨灰炭给工器薪樵之费。

17 十一:
醪:《唐韵》鲁刀切《集韵》《韵会》郞刀切,𠀤音劳。《说文》汁滓酒也。《广韵》浊酒。《史记·袁盎传》乃悉以其装赍,置二石醇醪。《张华·轻薄篇》浮醪随觞转,素蚁自跳波。又地名。《寰宇记》会稽县西三里有投醪河。

18 十一:
𨢫:《说文》醻本字。

19 十一:
医:《唐韵》《韵会》于其切《正韵》于宜切,𠀤音翳。《说文》治病工也。《礼·曲礼》医不三世,不服其药。《史记·扁鹊传》爲医或在齐,或在赵。又官名。《周礼·天官》医师掌医之政令,聚毒药以供医事。注医师,衆医之长也。《后汉·百官志》太医令一人六百石。《注》掌诸医。又虫名。《崔豹·古今注》蝘蜓,一名蛇医。又《集韵》或作医。《后汉·郭玉传》医之爲言意也。又《集韵》《正韵》𠀤隐绮切,音倚。《韵会》飮也。《五音集韵》梅浆也。《周礼·天官·酒正》辨四飮之物,二曰医。《注》醴浊酿酏爲之则少淸矣。又《集韵》或作醷,亦作臆。《周礼·天官·酒正注》郑司农说,《内则》浆水臆,医与臆音亦相似,文字不同,记之者各异耳。此皆一物。《释文》醷,本又作臆。又《集韵》壹计切,音医。《周礼·六飮》一曰医。徐仙民读。
考证:〔《周礼·天官》医师。《注》医师,衆医之长。《疏》掌医之政令,聚毒药以供医事。〕谨照原文改医师掌医之政令,聚毒药以供医事。注医师,衆医之长也。

20 十一:
𨢬:《正字通》同酴。

21 十一:
𨢭:《集韵》与酥同。

22 十一:
𨢮:《唐韵》陟离切《集韵》珍离切,𠀤音知。《说文》酒也。或作䣽。

23 十一:
酱:〔古文〕𨟻《广韵》《正韵》子亮切《韵会》卽亮切,𠀤音将。《说文》醢也。《韵会》醢,肉酱也。又豉酱。又菜茹亦谓之酱。《正字通》麦麪米豆皆可罨黄,加盐曝之成酱。《礼·曲礼》醯酱处内。《周礼·天官·膳夫》酱用百有二十瓮。《注》酱,谓醯醢也。《史记·西南夷传》南越食蒙蜀枸酱。《注》刘德云:枸树如桑,其椹长二三寸,味酢,取其实以爲酱。《枚乗·七发》熊蹯之臑,芍药之酱。《说文》本作𤖕。

24 十一:
𨢯:《集韵》乃玷切,音淰。消也。又奴店切,音念。义同。

25 十一:
𨢰:《说文长笺》与𨢮同。

URN: ctp:kangxi-zidian/164/11