Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
霦:《廣韻》府巾切《韻會》悲巾切,𠀤音彬。《玉篇》玉光色。《廣韻》璘霦,玉光色也。

2 十一:
𩄻:《集韻》末各切,音莫。雨貌。

3 十一:
䨫:《集韻》同霢。

4 十一:
霧:《廣韻》《韻會》𠀤亡遇切,音務。《爾雅·釋天》地氣發,天不應,曰霧。霧謂之晦。《註》言晦冥。《釋名》霧,冒也,氣蒙亂覆冒物也。《廣韻》元命包曰:隂陽亂爲霧。《禮·月令》氛霧冥冥。《玉篇》本作霿。《廣韻》同霚。《集韻》同雺。又《集韻》謨蓬切,音蒙。又蒙弄切,音幪。又莫鳳切,音夢。義𠀤同。

5 十一:
霨:《集韻》紆胃切,音尉。雲起貌。

6 十一:
霩:《唐韻》苦郭切《集韻》《韻會》闊鑊切,𠀤音廓。《說文》雨止雲罷貌。从雨郭聲。《廣韻》雲消貌。又《韻會》雪消謂之霩。又《淮南子·天文訓》道始於虛霩,虛霩生宇宙。《韻會》廫廓,開朗貌。通作寥廓。又《集韻》《正韻》𠀤忽郭切,音霍。義同。

7 十一:
𩄼:《玉篇》非尾切,音菲。雲貌。

8 十一:
𩄽:《集韻》隴主切,音縷。雨貌。

9 十一:
𩄾:《集韻》側革切,音責。雨貌。

10 十一:
𩄿:《集韻》薄沒切,音孛。雲貌。

11 十一:
䨬:《集韻》盧含切,音婪。詳前𩄡字註。

12 十一:
𩅀:《唐韻》《集韻》𠀤都念切,音店。《說文》寒也。从雨執聲。又《說文》或曰早霜。讀若墊。《集韻》或作𩆔。又《集韻》的協切,音聑。義同。又《廣韻》《集韻》𠀤陟立切,音縶。小濕也。

13 十一:
䨭:《集韻》同霄。

14 十一:
䨮:《說文》雪本字。《埤雅》雪从彗,蓋雨雪之可埽者也,亦能淨坋穢若彗。

15 十一:
𩅁:《集韻》母朗切,音莽。𩅁𩅁,雲色。

16 十一:
霪:《廣韻》餘針切《集韻》《韻會》《正韻》夷針切,𠀤音淫。《玉篇》久雨也。《韻會》雨過十日以往。又《淮南子·修務訓》禹沐浴霪雨。《集韻》或作湛。通作淫。

17 十一:
𩅂:《廣韻》度官切《集韻》徒官切,𠀤音團。《廣韻》露貌。《集韻》本作漙。或作𩃘𣶣。又《集韻》豎兗切,音腨。義同。本作漙。

18 十一:
𩅃:《集韻》仕巷切,音潨。雨貌。

19 十一:
𩅄:《廣韻》《集韻》𠀤盧谷切,音祿。《玉篇》大雨也。《集韻》暴雨謂之𩅄。

20 十一:
霫:《廣韻》先立切《集韻》《正韻》息入切,𠀤音𩎕。《玉篇》雴霫,大雨也。《廣韻》字林云:雨貌。《廣雅》霫霫,雨也。又《廣韻》奚霫,東北夷名。《集韻》或作雭。又《廣韻》似入切《集韻》席入切,𠀤音習。雴霫,大雨也。又《集韻》白霫,北狄國。《唐書·回鶻傳》白霫,居鮮𤰞故地,其部有三:曰居延,曰無若沒,曰潢水。

21 十一:
𩅅:《字彙補》普郞切,音滂。𩅅霈,大雨也。

22 十一:
𩅆:《集韻》同䨴。

23 十一:
𩅇:《字彙補》與蔀同。《乾坤鑿度》一炁之𩅇,名混沌。

24 十一:
𩅈:音未詳。《古三墳》川雲流𩅈。《註》聖人以防備水患也。

URN: ctp:kangxi-zidian/173/11