Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope:Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "詩小雅㷸㷸震電" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

Library Resources
19 七:
震:〔古文〕𩆉《唐韻》章刃切《集韻》《韻會》《正韻》之刃切,𠀤音振。《說文》劈歷振物者。从雨辰聲。《註》徐鉉曰:今俗別作霹靂,非是。《·說卦》震爲雷。《·。《傳》震,雷也。《春秋·僖十五年》震夷伯之廟。《疏》雷之甚者爲震。《釋名》震,戰也。所擊輒破,若攻戰也。又卦名。《·說卦》萬物出乎震。震,東方也。又《·說卦》震,動也。《·舜典》震驚朕師。《盤庚》爾謂朕,曷震動萬民以遷。《·周頌》薄言震之。莫不震𤴁。《春秋·文九年》地震。《疏》公羊傳曰:震者何,動地也。《周語》伯陽父曰陽伏而不能出,隂迫而不能𤇏,於是有地震。又《爾雅·釋詁》震,懼也。《易·震卦》洊雷震,君子以恐懼修省。又《廣韻》威也。《·未濟》震用伐鬼方。《·大雅》王奮厥武,如震如怒。又《廣韻》起也。《易·雜卦傳》震,起也。又《公羊傳·僖九年》葵丘之會,桓公震而驚之,叛者九國。震之者何,猶曰振振然。又《爾雅·釋詁》娠,震動也。《註》娠,猶震也。《疏》大雅生民云:載震載夙。昭元年左傳曰:邑姜方震大叔。哀元年左傳曰:后緡方震。皆謂有身爲震,故云娠猶震也。又《·禹貢》震澤底定。《傳》震澤,吳南太湖名。又《集韻》升人切,音申。與娠同。女姙身動也。《左傳·震動釋文》震又音申,懷姙也。《集韻》通作㑗。又《集韻》一曰官婢女隷謂之娠。又《韻會》《正韻》𠀤之人切,音眞。怒也。《班固·東都賦》赫然發憤,應者雲興。霆擊昆陽,憑怒雷震。《前漢·敘傳》票騎冠軍,猋勇紛紜。長驅六舉,電擊雷震。《註》師古曰:震音之人反。又《字彙補》震旦,中國也。《梁書》盤盤國稱梁主爲震旦天子。从之人切。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.