Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《三》

Library Resources
1 三:
𩇩:《玉篇》蒲罪切,音琲。大也。

2 三:
䨽:《唐韻》非尾切《集韻》府尾切,𠀤音匪。《說文》別也。从非已聲。又《廣韻》敷尾切《集韻》妃尾切,𠀤音斐。鳥名。山梟也。又《類篇》別也。又《廣韻》平祕切,音備。鳥如梟。《集韻》書作𩇯。又《集韻》攀悲切,音丕。義同。

3 三:
𩇪:《廣韻》扶沸切《集韻》父沸切,𠀤音翡。《玉篇》隱也。亦作䨾。《集韻》本作厞。同陫。◎按𩇪䨾厞陫,四字𠀤同。詳下䨾字註。

4 三:
啡:《集韻》鋪枚切,音胚。《玉篇》睡聲。又《集韻》蒲皆切,音排。吹也。又《廣韻》匹愷切《集韻》普亥切,𠀤音俖。《廣韻》出唾聲。又《集韻》普罪切,音琣。義同。又滂佩切,音配。臥息。又一曰吐聲。

5 三:
䨾:《廣韻》符沸切,音翡。《玉篇》隱也。《廣韻》陋也。〇按說文本作厞,音義𠀤與䨾同。玉篇分見,實無二義。又玉篇𩇪字註云:亦作䨾。集韻𩇪字本作厞,同陫。則𩇪䨾厞陫,四字皆一字而重文也。

6 三:
𩇫:《字彙》芳輝切,音非。輕也。

URN: ctp:kangxi-zidian/175/3