Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𩌦:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤所綺切,音屣。《說文》鞮屬。《廣韻》革履也。又《廣韻》《集韻》𠀤所蟹切,音灑。又《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤所寄切,音曬。義𠀤同。本作𩌫。亦作𩋀。

2 十一:
鞸:《廣韻》𤰞吉切《集韻》壁吉切,𠀤音畢。《集韻》本作韠。詳韋部韠字註。又《集韻》簿必切,音邲。同䩛。詳䩛字註。

3 十一:
鞹:〔古文〕𩌒《唐韻》《正韻》苦郭切《集韻》《韻會》闊鑊切,𠀤音廓。《說文》去毛皮也。《論語》虎豹之鞹。又《·齊風》載驅薄薄,簟茀朱鞹。《傳》諸侯之路車,有朱革之質,而羽飾之也。《釋文》苦郭反。革也。《集韻》又作鞟。
考證:〔《·齊風》載驅薄薄,簟笰朱鞹。〕謹照原文笰改茀。

4 十一:
𩌧:《集韻》末各切,音幕。鞊𩌧,履也。

5 十一:
𩌨:《廣韻》蜀庸切《集韻》常容切,𠀤音慵。《廣韻》通俗文云:乾革也。又《集韻》引船淺水中。亦作㹐。

6 十一:
𩌩:《玉篇》素回切,音衰。𩌩,鞍皮也。

7 十一:
鞺:《集韻》他郞切,音湯。本作鼞。詳鼓部鼞字註。

8 十一:
𩌪:《篇海》音責。微也。

9 十一:
䩼:《廣韻》《集韻》𠀤符容切,音逢。《玉篇》鼓聲。又《集韻》字林云:被縫也。又一曰靸䩼,草名。

10 十一:
𩌫:《集韻》盧谷切,音祿。本作簶。詳竹部簶字註。

11 十一:
𩌬:《廣韻》《集韻》𠀤諸良切,音章。《玉篇》𩌬泥也。《廣韻》𩌬泥,鞍飾。《集韻》馬韀。

12 十一:
𩌭:《集韻》同𩍪。

13 十一:
䩽:《集韻》於𠋫切,音漚。《玉篇》胡矛。《集韻》胡鞬。又《廣韻》憶俱切《集韻》邕俱切,𠀤音紆。義同。

14 十一:
䩾:《集韻》之夜切,音柘。石䩾,藥草。一名石韋。

15 十一:
𩌮:《廣韻》似足切《集韻》松玉切,𠀤音續。《玉篇》鞮也。《廣韻》白𩌮,鞮也。《集韻》或作𩎇。又《廣韻》神蜀切,音贖。鞮也。又《集韻》仕角切,音浞。《廣雅》履也。

16 十一:
𩌯:《篇海》古田切,音堅。窯人所用。出《道地經》。窯字原作宀下羔。

17 十一:
𩌰:《廣韻》所銜切《集韻》師銜切,𠀤音衫。《玉篇》旌旗旒也。《集韻》馬鞘垂貌。《玉篇》亦作縿。又作𩋐。《集韻》或作䩔。又《廣韻》所咸切,音攕。鞍𩌰,垂貌。又《集韻》思廉切,音銛。本作䪌。亦作縿。詳䪌字註。

18 十一:
鞻:《廣韻》洛侯切《集韻》郞侯切,𠀤音婁。《玉篇》鞮鞻氏,掌四夷之樂官。又《集韻》郞豆切,音漏。又《集韻》《韻會》𠀤俱遇切,音屨。義𠀤同。又《集韻》龍遇切,音屢。義同。《周禮·春官·宗伯》鞮鞻氏。《註》鞻讀如屨。鞮屨,四夷舞者所屝也。呂忱云:鞮,革履也。鞻者,靲鞻。《釋文》九具反,又力具反。

19 十一:
𩌱:《玉篇》同䩳。

20 十一:
𩌲:《字彙補》音未詳。《呂氏春秋》鄭人之下𩌲也。《註》邑名。一本作𩍳。

21 十一:
𩌳:《字彙補》所倚切,音徙。革履也。《六書故》別作屣,非。

URN: ctp:kangxi-zidian/177/11