Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《七》

Library Resources
1 七:
𩊩:《集韵》同𩉧。

2 七:
鞓:《玉篇》同䩠。

3 七:
䩠:《广韵》他丁切《集韵》汤丁切,𠀤音汀。《玉篇》皮带䩠。亦作鞓。《集韵》系绶也。本作綎。

4 七:
䩡:《唐韵》古洽切《集韵》讫洽切,𠀤音夹。《说文》鞮䩡,沙也。《玉篇》鞮属。《集韵》或作𩌍。又《集韵》葛合切,音閤。本作鞈。详前鞈字注。

5 七:
𩊪:《唐韵》田𠋫切《集韵》大透切,𠀤音豆。《说文》车鞁具也。《玉篇》车靸具。

6 七:
鞔:《唐韵》母官切《集韵》莫官切,𠀤音瞒。《说文》履空也。又覆也。《注》徐锴曰:履空,犹言履㱿也。《广韵》鞔,靴履。《吕氏春秋》南家工人也,爲鞔者也。又《尔雅·释器疏》靶谓鞔也。又《集韵》武远切,音晚。义同。又母本切,音㵍。烦也。本作懑。或作𢟮、㦖。《吕氏春秋》味衆珍则胃充,胃充则中大鞔。
考证:〔《吕氏春秋》南家工人也。爲鞔百也。〕谨照原文鞔百也改鞔者也。

7 七:
䩢:《广韵》《集韵》𠀤征例切,音制。《玉篇》刀鞞。《博雅》鞞䩢,刀削。又《广韵》《集韵》𠀤之列切,音浙。义同。《集韵》与靼、𩍕通。

8 七:
䩣:《广韵》他胡切《集韵》通都切,𠀤音㻌。《广韵》𩍿䩣,屧也。又《集韵》同都切,音屠。义同。

9 七:
鞕:《广韵》五更切《集韵》《正韵》鱼孟切,𠀤音硬。《玉篇》坚也。《广韵》坚牢。《博雅》𩋆也。

10 七:
䩤:《广韵》虎结切《集韵》显结切,𠀤音撷。《说文》系牛胫也。《集韵》急系。《集韵》系牛胫。一曰急也。又《广韵》《集韵》𠀤纪彳切,义同。《集韵》亦作䩐。又《集韵》讫力切,音极。义同。

11 七:
𩊫:《玉篇》奴典切,音捻。车𩊫也。

12 七:
䩥:《广韵》徒旱切《集韵》荡旱切,𠀤音袒。《玉篇》马带也。又《集韵》抽延切,音脠。鞮也。

13 七:
𩊬:《玉篇》薄故切,音步。䩖也。又《集韵》伴姥切,音簿。本作𩍿。详后𩍿字注。

14 七:
𩊭:《广韵》杜外切《韵会》徒外切,𠀤音兑。《玉篇》补具饰。《广韵》补𩊭。

15 七:
𩊮:《广韵》素何切《集韵》桑何切,𠀤音娑。《广韵》𩊮鞄,乐器。亦谓马尾。又《广韵》所加切《集韵》师加切,𠀤音沙。《广韵》𩌍𩊮,素鞸履。《集韵》本作䩖。

16 七:
鞖:《集韵》同䪎。

17 七:
𩊯:《广韵》山责切《集韵》色责切,𠀤音梀。《玉篇》坚硬也。

18 七:
𩊰:《玉篇》步礼切,音被。《字汇》𩊰鞋。

19 七:
鞗:《广韵》徒聊切《集韵》《韵会》《正韵》田聊切,𠀤音迢。《玉篇》辔也。《广韵》革辔。《·小雅》鞗革冲冲。《传》鞗,辔也。《玉篇》亦作鋚。

20 七:
鞘:《广韵》所交切《集韵》师交切,𠀤音梢。《玉篇》鞭鞘。《博雅》䪎谓之鞘。又《唐韵》私妙切《集韵》《韵会》仙妙切,𠀤音肖。《说文》刀室也。《·小雅》鞞琫有珌。《传》鞞,容刀鞘也。《疏》古之言鞞,犹今之言鞘。《西京杂记》开匣投鞘。《广韵》同韒。《集韵》本作韒。亦作削、𤿨。

21 七:
鞙:《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤戸畎切,音泫。《说文》大车缚轭靼也。又《广韵》䪎鞙,刀鞘也。又《·小雅》鞙鞙佩璲。《传》鞙鞙,玉貌。《释文》瑚畎反,或作琄。《集韵》亦作䩙。又《集韵》葵兖切,音蜎。大车缚轭靼。又《广韵》古悬切《集韵》圭悬切,𠀤音涓。《广韵》鞙,马尾也。《集韵》马勒。又《集韵》火悬切,音鋗。义同。
考证:〔音泫。《说文》大车缚轭靻也。〕谨照原文轭靻改轭靼。〔《集韵》音蜎。大车缚轭靻。〕谨照原文轭靻改轭靼。

22 七:
䩦:《玉篇》与鞗同。

23 七:
䩧:《五音集韵》呼决切,音血。急系也。

URN: ctp:kangxi-zidian/177/7