Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《八》

Library Resources
1 八:
𩎸:《篇海》去願切,音券。曲也。又音倦。鞾縫也。

2 八:
𩎹:《玉篇》音域。裘也。《正字通》俗緎字。

3 八:
𩎺:《廣韻》於阮切《集韻》委遠切,𠀤音宛。《廣韻》𩎺底,履名。《集韻》本作𩊁。詳革部𩊁字註。

4 八:
𩎻:《篇海》蒲拜切,音敗。韋囊吹火也。

5 八:
𩎼:《集韻》唐何切,音駝。皮帖履也。

6 八:
䪕:《玉篇》巨竹切,音鞠。裹也。

7 八:
韓:《唐韻》《集韻》胡安切《韻會》《正韻》河干切,𠀤音寒。《說文》井垣也。从韋,取其帀也。幹聲。又國名。《詩·大雅·韓奕箋》韓,姬姓之國也,後爲晉所滅,故大夫韓氏以爲邑名。《左傳·桓三年》韓萬御戎。《韻會》曲沃桓公之子萬,食邑于韓,後分晉爲國。又三韓,國名,辰韓,弁韓,馬韓也。見《後漢·東夷傳》。又《廣韻》姓也。《韻會》秦滅韓,以國爲氏。又叶胡千切,音焉。《孫楚·白起贊》神機電斷,氣齊卒然,南折勁楚,走魏禽韓。《說文》本作𩏑。《集韻》亦作榦幹。
考證:〔又三韓,國名,辰韓,示韓,馬韓也。見《後漢·光武紀》。〕謹按示韓當作弁韓,見後漢書東夷傳,光武紀本文無之。謹將示改爲弁。光武紀改東夷傳。

8 八:
韔:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤丑亮切,音暢。《說文》弓衣也。从韋長聲。《·秦風》虎韔鏤膺,交韔二弓。《傳》韔,弓室也。交韔,交二弓于韔也。又《小雅》言韔其弓。《禮·檀弓·韔弓註》韔,韜也。又《集韻》持亮切,音仗。義同。《·小雅》言韔其弓。《釋文》韔,又治亮反。又《集韻》力讓切,音亮。《·小雅》言韔其弓。《釋文》沈重讀。《集韻》或作䩨。

9 八:
𩎽:《集韻》託合切,音錔。指衣也。又達合切,音沓。本作㧺。詳手部㧺字註。

10 八:
𩎾:《字彙補》蒲交切,音庖。柔也。

11 八:
韕:《字彙補》音未詳。《管子·白心篇》韕乎其圓也,鞟鞟乎莫得其門。《註》韕,復貌。謂遇圓則爲圓也。

URN: ctp:kangxi-zidian/178/8