Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 韭部

《韭部》

Library Resources
1 韭部:
韭:《廣韻》《集韻》《韻會》舉有切《正韻》已有切,𠀤音久。《說文》菜名。一種而久者,故謂之韭。象形。在一之上。一,地也。《韻會》通志云:韭性溫,謂之草鍾乳。《禮·曲禮》韭曰豐本。又《內則》豚,春用韭,秋用蓼。《儀禮·聘禮》韭葅。《列子·天瑞篇》老韭之爲莧也。《埤雅》韭之美在黃。又《爾雅·釋草》蒮,山韭。《疏》韭生山中者名蒮。《本草》李時珍曰:諸葛韭,亦山韭也,但因人命名耳。又《本草》孝文韭,生塞北,狀如韭,云是魏孝文帝所種。又《羣芳譜》水韭,五六月堪食,不葷而脃。《北戸錄》水韭,生於池塘中,葉似韭,得非龍爪韭乎。字林云:簽,水中野韭也。又《本草》麥門冬,一名禹韭,齊名愛韭,秦名烏韭,楚名馬韭,越名羊韭。

URN: ctp:kangxi-zidian/179/0