Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
剷:《正韻》楚𥳑切,音產。《杜牧·原十六衞》府兵內剷。《正字通》與剗同。又與鏟𠟉通。又《正韻》初諫切,音鏟。義同。

2 十一:
㓼:《唐韻》初紀切《集韻》測紀切,𠀤音欼。《博雅》割也。《說文》傷也。《集韻》或作剟𠞩。又《唐韻》初栗切《集韻》測乙切,𠀤音䜉。義同。又《集韻》或作㔑𠛨。
備考:《字彙補》穿則切,音冊。割物也。〇按卽㓼字之譌。

3 十一:
𠞥:《篇海》音摩。削也。《正字通》俗劘字。《集韻》劘或作𠞧。刀在麻下。

4 十一:
𠞦:《韻會》策亦作𠞦。《史記·龜筴傳》諸靈數𠞦,莫知汝信。

5 十一:
剸:《唐韻》度官切《集韻》《韻會》徒官切,𠀤音團。《玉篇》截也。《禮·文王世子》其𠛬罪則纖剸。又《韻會》裁也。又《廣韻》截木也。又《唐韻》旨兗切《集韻》主兗切《正韻》止兗切,𠀤專上聲。義同。又《唐韻》《集韻》之轉切《韻會》之囀切,𠀤專去聲。斷也。《廣韻》細割切肉貌。又《集韻》《韻會》朱遄切《正韻》朱緣切,𠀤音專。與專同。《韻會》擅也。一曰幷合制領也。《前漢·蕭何傳》上以此剸屬任何關中事。《註》師古曰:剸,讀與專同。《荀子·榮辱篇》信而不見敬者,好剸行也。

6 十一:
𠞧:《集韻》忙皮切。同靡。分也。《·中孚》吾與爾靡之。京房从刀。
《字彙》同𪎕。

7 十一:
剹:《唐韻》《集韻》𠀤力竹切,音六。《玉篇》削也。《廣韻》同戮。又《集韻》居尤切,音樛。剹流,回轉貌。

8 十一:
㓽:《唐韻》《集韻》𠀤鋤弓切,音崇。《玉篇》鍤屬。又《唐韻》《集韻》𠀤仕仲切,崇去聲。義同。

9 十一:
𠞨:《篇海》古文戮字。註見戈部十一畫。

10 十一:
剺:《唐韻》里之切《集韻》《韻會》良脂切,𠀤音棃。《說文》劃也。从刀,𠩺聲。《玉篇》剝也。又《韻會》通作黎。《後漢·耿恭傳》黎面流血。《註》卽剺字。又與棃通。《淮南子·齊俗訓》伐楩枏而剖棃之。《集韻》或作剓。

11 十一:
𠞩:《唐韻》初栗切《集韻》楚律切,𠀤音㓼。與㓼同。《玉篇》割斷。又《唐韻》所律切《集韻》朔律切,𠀤音率。義同。

12 十一:
𠞪:《集韻》乎刀切,音豪。通作豪。健也,彊也。

13 十一:
𠞫:《玉篇》古文刻字。註見六畫。

14 十一:
𠞬:《集韻》古困切,袞去聲。削也。

15 十一:
𠞭:《唐韻》洛侯切《集韻》郞侯切,𠀤音樓。《玉篇》穿也。又《唐韻》盧𠋫切《集韻》郞豆切,𠀤樓去聲。𠞭㔌,細切也。

16 十一:
㓾:《集韻》先齊切,音西。《玉篇》𠞮也。

17 十一:
剻:《集韻》房尤切,音浮。鄕名,在右扶風。

18 十一:
剼:《集韻》師銜切,音衫。《前漢·西域傳註》剼,絕也。

19 十一:
剽:《唐韻》符消切《集韻》《韻會》毗霄切《正韻》毗招切,𠀤音瓢。《爾雅·釋樂》大鍾謂之鏞,其中謂之剽。《疏》不大不小者名剽。孫炎曰:剽者,聲輕疾也。李巡云:其中微小,故曰剽。剽,小也。又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤匹妙切,漂去聲。《說文》砭刺也。从刀,票聲。《廣雅》剝也。《蒼頡篇》截也。又《集韻》剽,刼也。《史記·酷吏列傳》攻剽爲羣盜。又《前漢·地理志》自全晉時,已患其剽悍。《註》師古曰:剽,急也,輕也。又《集韻》𤰞遙切,音標。識也。又《韻會》匹沼切,漂上聲。末也。《莊子·庚桑楚》有長而無本剽者,宙也。又《集韻》俾小切,瓢上聲。末也。

20 十一:
𠞮:《唐韻》初兩切《集韻》《韻會》楚兩切,𠀤音愴。皮傷也。

21 十一:
𠞯:《集韻》先活切,音𤀤。《玉篇》削也。

22 十一:
剾:《唐韻》恪侯切《集韻》墟侯切,𠀤音摳。《博雅》剾㓱,剜也。又《唐韻》《集韻》𠀤烏侯切,音謳。義同。

23 十一:
𠞰:《唐韻》《集韻》子小切《正韻》子了切,𠀤焦上聲。絕也。《正韻》从巢从刀,與勦字不同。又《集韻》初交切,音抄。本作鈔。《說文》又取也。又《集韻》楚敎切,抄去聲。略取也。

24 十一:
𠞱:《唐韻》渠遴切《集韻》渠吝切,𠀤音僅。《玉篇》割也。又《集韻》丘近切,吃去聲。義同。

URN: ctp:kangxi-zidian/18/11