Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《二》

Library Resources
1 二:
刅:《集韵》楚良切,音窻。《说文》伤也。从刀从一。《徐曰》一刀所伤。指事也。《韵会》本作刅,或作创。

2 二:
分:《唐韵》府文切《集韵》《韵会》方文切,𠀤音餴。《说文》别也。从八刀,刀以分别物也。《易·系辞》物以羣分。又《增韵》裂也,判也。又《广韵》赋也,施也。《增韵》与也。又《玉篇》隔也。又《前汉·律历志》一黍之广爲一分。分者,自三微而成著,可分别也。又半也。《公羊传·庄二年》师丧分焉。《荀子·仲尼篇》以齐之分,奉之而不足。又徧也。《左传·哀元年》熟食者分,而后敢食。又与纷通。《荀子·儒效篇》分分乎其有终始也。《淮南子·缪称训》祸之生也分分。《注》犹纷纷。又《周礼·天官》以待国之匪颁。《注》匪读爲分。又《唐韵》扶问切《集韵》《韵会》符问切,𠀤汾去声。名分也。《礼·礼运》礼达而分定。又均也,分剂也。《礼·曲礼》分毋求多。又分位也。《汉诸葛亮出师表》此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。又《集韵》方问切,纷去声。均也。《左传·僖元年》救患分灾。又《正韵》府吻切,音粉。《尔雅·释器》律谓之分。《注》分音粉,律管可以分气。又《韵补》叶肤容切,音丰。《曹植·七啓》太极之初,浑沌未分。万物纷错,与道俱隆。又叶肤眠切,音近徧。《班固·西都赋》九市开场,货别队分。人不得顾,车不得旋。灾字原刻从𡿧。

3 二:
𠚥:《唐韵》都聊切《集韵》丁聊切,𠀤音貂。《博雅》断也。本作刟。或作𠛪。《玉篇》断取也。

4 二:
𠚦:《集韵》似古作𠚦。注见人部五画。

5 二:
𠚧:《玉篇》而利切,音二。削也。

6 二:
𠚨:《集韵》居虬切,音纠。大刀也。

7 二:
切:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤千结切,音窃。《说文》刌也。从刀,七声。《广韵》割也,刻也。《尔雅·释器》骨谓之切。《注》治骨器。《礼·内则》聂而切之爲脍。又迫也,急也。《礼·礼器疏》祭祀之事,必以积渐敬愼,不敢逼切也。又悫实也。《后汉·冯衍传》明君不恶切悫之言。又《扬雄·长杨赋》请略举凡,而客自览其切。《注》师古曰:切,要也。又《史记·扁鹊传》不待切脉。《注》切,按也。又《韵会》讥切也,剀切也。又《韵会》反切。一音展转相呼谓之反,亦作翻,以子呼母,以母呼子也。切谓一韵之字相摩以成声谓之切。又《前汉·外戚传》切皆铜沓,冒黄金涂。《注》师古曰:切,门限也。音千结反。又《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤七计切,音砌。衆也。又一切,大凡也。《前汉·平帝纪》一切满秩如眞。《注》师古曰:一切者,权时之事,如以刀切物,苟取整齐,不顾长短纵横,故言一切。又《韵补》砌或作切。《张衡·西京赋》设切厓隒。李善注:古字通。又叶音刺,与刺通。《仪礼注》采时世之诗爲乐歌,所以通情相风切也。

8 二:
刈:〔古文〕𠛄《唐韵》鱼肺切《集韵》鱼刈切《韵会》疑刈切《正韵》倪制切,𠀤音乂。《说文》芟草也。《徐曰》本作乂,后人又加刀作刈。《屈原·离骚》愿竢时乎吾将刈。《注》刈,获也。草曰刈,谷曰获。又通艾。《前汉·匈奴传》艾,朝鲜之旃。《注》师古曰:艾读曰刈。刈,绝也。又《玉篇》取也,杀也。又《韵会》绝也。

9 二:
𠚩:《集韵》北角切,邦入声。裂也。本作剥。《说文》剥,重文作𠚩。《集韵》亦作𠛧,或作𠚬。

10 二:
𠚪:《集韵》与从同。互见人部从字注。又《字汇补》古剥字。见《归藏易》。注见八画。

URN: ctp:kangxi-zidian/18/2