Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《十》

Library Resources
1 十:
颻:《廣韻》餘昭切《集韻》《韻會》《正韻》餘招切,𠀤音遙。《玉篇》飄颻,上行風也。又風動物。《左思·吳都賦》與風颻颺䬀瀏颼䬟。《孟郊詩》鏡海見纖悉,水天步飄颻。又《集韻》弋笑切,音燿。風高貌。《字彙補》亦作䬙。通作搖。

2 十:
𩘜:《集韻》徒郞切,音唐。風貌。

3 十:
颼:《玉篇》所流切,音搜。颼颼,風聲。與䬒同。亦作颾。又《廣韻》所救切,音瘦。義同。

4 十:
颽:《廣韻》苦亥切《集韻》可亥切,𠀤音愷。《玉篇》南風。又通作凱。《詩·衞風》凱風自南。或作𩘥。

5 十:
𩘝:《集韻》昔各切,音索。風聲。又色窄切,音梀。義同。

6 十:
𩘞:《字彙》撫招切,音飄。吹也,疾風也。又迴風也。

7 十:
𩘟:《集韻》《韻會》《正韻》𠀤力質切,風也。《集韻》同䬆。風雨暴疾也。

8 十:
䬘:《廣韻》許交切《集韻》虛交切,𠀤音虓。䫸䬘,吹貌。又《集韻》䫸䬘,熱風。

9 十:
颾:《廣韻》《集韻》蘇遭切《韻會》《正韻》蘇曹切,𠀤音騷。《廣韻》風聲。又《集韻》疎鳩切。與䬒同。颾飋,風也。又先到切,音喿。義同。

10 十:
颿:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤扶泛切,音梵。《玉篇》馬疾步也,風吹船進也。《博雅》颿颿,走也。又《玉篇》扶嚴切,音帆。義同。《左思·吳都賦》樓船舉颿而過肆。《註》舟船之颿,本用此字,今別作帆。周伯琦曰:馬疾步也,从馬風會意,借爲舟颿字。又《崔豹·古今注》曹子貞馬名驚颿,言疾如帆也。或作䬚,亦作𩗋。

11 十:
𩘠:《字彙補》生句切,音搜。風聲。

12 十:
𩘡:《韻會》同𩗅。

URN: ctp:kangxi-zidian/182/10