Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
䰏:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤子計切,音霽。《說文》本作𩯰。束髮少也。《廣韻》婦人束小笄也。《類篇》髻小而高爲𩯰。又《廣韻》𡛷列切《集韻》子列切,𠀤音尐。義同。或作䯯。又《集韻》在禮切,音薺。義同。

2 十四:
𩯦:《集韻》《韻會》陳留切《正韻》除留切,𠀤音儔。髮多也。或作䯾。

3 十四:
䰐:《唐韻》魯甘切《集韻》盧甘切,𠀤音藍。《說文》髮長也。《玉篇》髮多也。《廣韻》鬢髮疎貌。又《集韻》力銜切,音𡮼。又盧瞰切,音濫。義𠀤同。

4 十四:
䰑:《正字通》俗䰅字。

5 十四:
䰒:《廣韻》莫紅切《集韻》謨蓬切,𠀤音蒙。馬垂鬣也。《篇海》亦作𩮡。

6 十四:
鬡:《廣韻》女耕切《集韻》尼庚切《韻會》泥耕切,𠀤音儜。鬇鬡,髮亂貌。或作鬤。

7 十四:
𩯧:《正字通》俗𩮳字。

8 十四:
鬢:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤必刃切,音儐。《說文》頰髮也。《釋名》鬢,峻也。所居高峻也。《又》其上連髮曰鬢。鬢,濱也。濱,崖也。爲面頰之崖岸也。《晉語》美鬢長大則賢。《註》鬢,髮類也。

9 十四:
𩯨:《唐韻》奴禮切《集韻》乃禮切,𠀤音禰。《說文》髮貌。《玉篇》同𩬯。𩬯字原刻从𠇍。尒从入从小,即尔字。

10 十四:
𩯩:《正字通》同鬇。○按《玉篇》鬇或書作𩰅。遂譌作𩯩。

URN: ctp:kangxi-zidian/190/14