Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𩯰:《说文》䰏本字。

2 十五:
䰓:《唐韵》莫贤切《集韵》民坚切,𠀤音眠。《说文》发貌。又《玉篇》烧烟画眉。

3 十五:
鬣:《唐韵》良涉切《集韵》《韵会》《正韵》力涉切,𠀤音猎。《说文》发鬣鬣也。从髟,巤声。或作㲱䝓。《广雅》鬣,髦也。又《玉篇》长须也。《左传·昭七年》使长鬣者相。又马领毛。《礼·明堂位》夏后氏骆马黑鬣,周人黄马蕃鬣。又豕也。《仪礼·士虞礼》敢用洁牲刚鬣。《礼·曲礼》豕曰刚鬣。又帚端。《仪礼·旣夕》埽者执帚垂末内鬣从。《礼·少仪》拚席不以鬣。又《增韵》凡鱼龙颔旁小鬐皆曰鬣。又《集韵》弋涉切,音叶。亦帚端。
考证:〔《礼·明堂位》夏后氏骆马黑鬣,周人黄马繁鬣。〕谨照原文繁鬣改蕃鬣。

4 十五:
䰔:《正字通》俗䰉字。

5 十五:
𩯱:《集韵》步木切,音仆。与㲫同。㲢㲫,毛不理也。

6 十五:
𩯲:《集韵》陟降切,音戆。《类篇》𩯲鬞,发乱貌。

7 十五:
𩯳:《广韵》作旰切《集韵》子罕切,𠀤音攒。《玉篇》发光泽也。又《广韵》《集韵》𠀤则旱切,音灒。款貌。又《集韵》子末切,音𨀨。毛多也。

URN: ctp:kangxi-zidian/190/15