Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《八》

Library Resources
1 八:
鬃:《唐韻》藏宗切《集韻》徂宗切,𠀤音悰。《玉篇》高髻也。又《韻會》馬鬃也。或作騣。又《廣韻》士江切《集韻》鉏江切,𠀤音淙。義同。

2 八:
鬄:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤他計切,音替。《說文》髲也。《玉篇》髢本字。詳髢字註。又《類篇》剃也。《前漢·司馬遷傳》其次鬄毛髮嬰金鐵受辱。又與剔同。《詩·魯頌·狄彼東南箋》狄當作剔。剔,治也。《釋文》韓詩作鬄,除也。又《周禮·夏官》小子掌祭祀羞羊肆。《註》肆,讀爲鬄。羊鬄者,所謂豚解也。《儀禮·士喪禮》其實特豚四鬄去蹄。《註》鬄,解也。四解之殊肩𩩙而已。又《廣韻》《集韻》𠀤思積切,音惜。又《集韻》《韻會》𠀤大計切,音弟。又《集韻》他歷切,音逖。義𠀤同。

3 八:
𩭞:《廣韻》《集韻》𠀤息利切,音四。與肆同。極𨻰也。

4 八:
䯽:《廣韻》薄侯切《集韻》蒲侯切,𠀤音裒。《說文》髮貌。《玉篇》髮好也。或作𩭍。又《集韻》芳無切,音敷。又風無切,音膚。又斐父切,音撫。義𠀤同。又《廣韻》《集韻》𠀤普后切,音剖。髮短貌。又《集韻》補抱切,音寶。與𩬽同。詳𩬽字註。

5 八:
鬅:《廣韻》步崩切《集韻》蒲登切,𠀤音朋。鬅鬙,被髮。

6 八:
䯾:《唐韻》徒聊切《集韻》田聊切,𠀤音迢。《說文》髮多也。又《廣韻》《集韻》𠀤職救切,音呪。又《集韻》𨻰留切,音儔。義𠀤同。又《廣韻》都聊切《集韻》丁聊切,𠀤音雕。小兒留髮。

7 八:
䯿:《集韻》昨沒切,音捽。《玉篇》髻䯿也。又《集韻》摧內切,音啐。《類篇》䯿𩬀,髮亂。又《集韻》蘇對切,音碎。義同。

8 八:
䰀:《集韻》鄔果切,音婐。《類篇》䰀鬌,髮貌。

9 八:
𩭟:《篇海》音卓。長也。

10 八:
䰁:《唐韻》《集韻》𠀤芳未切,音費。《說文》𩮗也。忽見也。又《集韻》博木切,音卜。義同。

11 八:
𩭠:《集韻》丘顏切,音慳。寡髮也。

12 八:
䰂:《廣韻》倉宰切《集韻》《韻會》《正韻》此宰切,𠀤音采。髮䰂。又《廣韻》《集韻》𠀤倉代切,音菜。《揚子·方言》絡頭,或謂之䰂帶。《註》䰂亦髻也。《玉篇》䰂帶,幓頭。《類篇》一曰覆巾。

13 八:
𩭡:《篇海》音昔。髮也。

14 八:
𩭢:《篇海》魚幹切,音岸。長也。

15 八:
鬆:《廣韻》私崇切《集韻》《韻會》蘇叢切,𠀤音葱。髼鬆,髮亂。或作䯳。又《廣韻》昔恭切《集韻》思恭切,𠀤音蚣。𩬰鬆,髮亂。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤蘇弄切,音送。𩭩鬆,髮貌。又《集韻》七恭切,音縱。與䰌同。又《集韻》蘇宗切,亦與䯳同。髮亂貌。

16 八:
𩭣:《集韻》達合切,音杳。《玉篇》髮也。

17 八:
𩭤:《字彙》同𩮰。

18 八:
𩭥:《集韻》戸感切,音頷。髮短貌。

19 八:
𩭦:《集韻》傳追切,音椎。與鬌同。髮隋也。《玉篇》垂髻也。

20 八:
鬇:《集韻》鋤庚切,音傖。《玉篇》鬇鬡,毛髮亂貌。亦作𩰅。《廣韻》同𩫿。《類篇》或作𩯎。又《廣韻》士耕切《集韻》鋤耕切,𠀤音崢。又《集韻》中莖切,音玎。義𠀤同。

21 八:
鬈:《廣韻》巨員切《集韻》《韻會》《正韻》逵員切,𠀤音權。《說文》髮好也。《·齊風》其人美且鬈。《禮·雜記》燕則鬈首。《疏》謂分髮爲鬌紒也。又《類篇》一曰髮曲也。又《廣韻》丘圓切《集韻》驅圓切,𠀤音棬。義同。

22 八:
𩭧:《篇海》邊迷切,音篦。冠飾也。亦作𨲋。

23 八:
𩭨:《篇海》巨員切,音權。髮好也。

24 八:
𩭩:《廣韻》《集韻》𠀤多貢切,音凍。𩭩鬆,髮貌。

25 八:
𩭪:《正字通》與镼同。《後漢·五行志》更始諸將軍皆幘而衣婦人衣,繡擁𩭪。《酉陽雜俎》繡𩭪,半臂羽衣也。

26 八:
𩭫:《篇韻》音兩。髮也。

URN: ctp:kangxi-zidian/190/8