Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
𪎭:《唐韻》靡爲切《韻會》《正韻》忙皮切,𠀤音糜。《說文》穄也。《廣韻》𪎭,穄別名。又與靡通。《呂覽·本味篇》陽山之穄,南海之秬。《註》關西謂之靡,冀州謂之堅。
考證:謹按說文玉篇類篇𪎭字在黍部。𪎭者黍類故其字从黍。今謹將𪎭字及註並移於黍部十一畫𪐍字之前。〔《呂覽·本味篇》陽山之穄,南海之秬。《註》關西謂之糜,冀州謂之𪎭秬,黑黍也。〕謹按文義呂覽上增又與靡通四字。並照原文糜字改靡字。糜字改堅字。省秬黑黍也四字。

2 十二:
𪎮:《唐韻》許爲切《集韻》《韻會》吁爲切,𠀤麾本字。《說文》旌旗所以指𪎮也。或曰書牧誓,右秉白旄以𪎮。石經蒙上旄字作麾。通作撝。
《唐韻》許爲切《集韻》《韻會》吁爲切,𠀤音麾。《說文》旌旗所以指麾也。《六書正譌》从手,靡聲。古通作戲。俗作麾,非。

3 十二:
𪎯:《字彙補》房未切,音費。亂麻也。《列子·楊朱篇》宋國有田夫,常衣𪎯。《註》敝麻絮衣也。○按卽𪎯字之譌。《列子口義》又作𪎬。

URN: ctp:kangxi-zidian/200/12