Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𪒹:《唐韻》古咸切《集韻》居咸切,𠀤音緘。《說文》雖皙而黑也。又《集韻》諸深切,音斟。義同。又古人名𪒹,字子皙。

2 十五:
𪒺:《集韻》憐題切,音黎。黑黃也。《字彙》蒼白雑色。

3 十五:
黷:《唐韻》《集韻》徒谷切《韻會》《正韻》杜谷切,𠀤音獨。《說文》握持垢也。《玉篇》數也,垢也,蒙也。《正韻》濁也,慁也。《·說命》黷于祭祀,時謂弗欽。《前漢·枚臯傳》媟黷貴幸。《師古曰》黷。污濁也。又《賈逵國語註》黷,媟也。《廣雅》狎也。又《玉篇》黑也。《正字通》黝貌。《左思·吳都賦》林木爲之潤黷。

4 十五:
𪒻:《字彙補》於檻切,音晻。靑黑色。

URN: ctp:kangxi-zidian/203/15